C 8 Mr. M. C. van Hall Staatsraad in buitengewone dienstLid van de Eerste Kamer der Sta ten-GeneraalVoorzitter van de Arrondissements-Hegtbank te AmsterdamKommandeur N. L. 1816. Md Siegenbeek Oud-Hoogleeraar in de Wijsbegeerte en Letterkunde te Ley denRidder N. L. 1816. J. I. Dermout Predikant bij de Nederduitsche Hervormde Gemeente te 's GravenhageKommandeur NL. 1816. R. P. van de Kasteele Emeritus-Predikant bij de Neder - duitsche Hervormde Gemeente en Directeur van het Ko ninklijk Kabinet van Zeldzaamheden, te 5s Gravenhage Ridder N. L. 1816. De Burggraaf J. R. L. de Kirckhove gezegd de Kirckhoff van der VarentMed. DoctorRidder 'N. L. enz.te Ant werpen. 1816. C. G. C. Reifvvardt A. L. M. Phil, et Med. DoctorHoog leeraar en Directeur van 's Rijks Kabinet van Natuurlijke Historie, te LeydenRidder N. L. 1818. G. Sandifort Roogleeraar in de Geneeskundete Leyden Ridder N. L. 1818. J. M. Schrant Hoogleeraar in de bespiegelende Wijsbegeer te en Letterente LeydenRidder N. L. 1818. Mr. A. Moens van Rlois, Regter in de Arrondissements- Regtbank te Zierikzee. 1818. A. Galand Hoofd-Ingenieur bij den Waterstaat in de Pro vincie Zeeland, te MiddelburgRidder N. L. 1818. Mr. C. 3. van Assen, Staatsraad in buitengewone dienst, Hoogleeraar in de Regten te Leyden, Ridder N. L. 1819. C 9 P. Hofman Peerlkamf, Phil. Theor. Mag. Litt. Hum. Doctor en Professor te Leyden. Ridder N. L. 1819. Mr. G. Dorn Seiffen Phil. Theor. Mag. Litt. Hum. et I. IJ. D. Rector der Latijnsche Scholen te UtrechtRidder N. L. 1819. J. ab Utrecht Dresselhuis Predikant bij de Hervormde Gemeente te Wolphaartsdigk en Schoolopziener in het 3de District van Zeeland. 1819. W. A. van Hengel Hoogleeraar in de Godgeleerdheid "te Leyden. Ridder N. L. 1819. N. Cornelissen Honorair Secretaris der Koninklijke Acade mie van Teeken- en Schilderkunde enz. te Gent. 1819. J. Th. Bergman A. L. M. Phil, et S. S. Theol. DoctorMinist. Candid, in Eccl. Walonica, te Leyden. 1819. D. T. HuëTPredikant der Walsche Gemeente te Rotterdam. Ridder N. L. 1820. A. van Beek, Mathes. Mag. Phil. Nat. Doctor, Raad en Ge- neraal-Meester van 'sRijks Munt, te Utrecht. Ridder N. L 1821. A. Ekker Conrector bij de Latijnsche Scholente Utrecht. 1824. J. C. van den Broecke, Med. Doctor te Middelburg. Ridder N. L. 1824. B. F. Süerman, Med. Doctor en Hoogleeraar te Utrecht. Rid der N. L. 1824. D. Molenaar Predikant bij de Nederduitsche Hervormde Gemeente te 's Gravenhage. Ridder N. L. 1824. C. A. Vervier te Ecloo. 1824. J. Yerburg, Hoogleeraar der Oostersche Talen en Hebreeuw - sche Oudheden te Deventer, 1824.

Tijdschriftenbank Zeeland

Jaarverslagen en naamlijsten KZGW 1817-1906, 2018 - heden | 1844 | | pagina 5