14 J. Bosscha, Hoogleeraar aan het Athenaeum te Amsterdam Ridder N. L. 1842. S. Muller, Hoogleeraar aan de Kweekschool der Doopsge zinden te Amsterdam. 1842. Mr. G. W. YreeDe Hoogleeraar in deRegtente Utrecht. 1842. J. H. Nijhoff Archivarius der Provincie Gelderland enz. te Arnhem. 1842. I. G. J. van den Bosch Dijkgraaf van den Wilhelmina-Pol- dér bij Goes. Ridder N. L. 1842. E. B. Swalue S. S. Theol. Doctor en Predikant te Goes. 1842. P. J. Andreae S. S. Theol. Doctor en Lutherscli Predikant te Zierikzee. 1842. L. C. Meijer Predikant te Hontenisse. 18142. A. A. Sebastian Hoogleeraar in de Geneeskunde te Gronin gen. Ridder N. L. 1842. F. A. W. Miquel Med. Doctor en Lector in de Kruidkunde te Rotterdam. 1842. G. B. C. Suringar Hoogleeraar in de Geneeskunde te Leg den. 1842. W. H. de Yriese Hoogleeraar in de Wis- en Natuurkunde te Leyden. 1842. G. J. Mulder Hoogleeraar in de Scheikunde te Utrecht. Ridder N. L. 1842. R. B. van den Bosch, Med. Doctor te Goes. 1842. H. M. C.van Oosterzee, Predikant te Oirschot. 1842. A. bes Amorie van der Hoeven Hoogleeraar hg het Re- monstrantsch* Seminarium te Amsterdam. Ridder N. L. 1842. C. B. Tilanüs, Hoogleeraar in de Geneeskunde aan de Gi- nische School te Amsterdam. 1842. 15 H. 0. VAN Hall Hoogleeraar in de Kruidkunde te Gronin gen. 1842. A. de Vries Emeritus Predikant bij de Doopsgezinde Ge meente te Haarlem. 1842. J. G. S. van Breda, Hoogleeraar te Haarlem. 1842. B. Kam, Predikant te Dreyschor. 1842. F. J. van Maanen Med. DoctorRaad Adviseur bij het Mi nisterie van Binnenlandsche Zaken te. 's Gravenhage. Rid der N. L. 1842. Mr. G. A. Fokker Procureur bg het Provinciaal Geregtshof van Zeeland te Middelburg. 1844. C. P. Serrure, Hoogleeraar in de Geschiedenis te Gent. 1845. H. Bouman Hoogl. in de Godgeleerdheid te Utrecht1845. H. E. Vinke, Hoogl. in de Godgeleerdheid te Utrecht. 1845. F. Bogaerts Hoogl. in de Geschiedenis te Antwerpen1845. J. F. Willems Ontvanger der Registratie en Lid der Ko ninklijke Commissie voor Geschiedeniste Gent. 1845. G. J. Roorens Hoogl. in de Godgeleerdheid aan het Athe naeum te Amsterdam. 1845. Mr. I. de Vries Griffier en Chef van het Secretariaat der stad Amsterdamen Secretaris van de Kon. Acad, van Beelden de Kunsten te Amsterdam. Ridder N. L. 1845. J. H. Halbertsma Leeraar bij de Doopsgezindente De venter. 1845. Mr. L. P. C. van den Bergh Advokaat te Utrecht. 1845. Mr. J. de Wal Substituut-Advokaat-Fiskaal bij het Hoog* Militair Geregtshof te Utrecht. 1845. J. W. Holtrop, Bibliothecaris der Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage.

Tijdschriftenbank Zeeland

Jaarverslagen en naamlijsten KZGW 1817-1906, 2018 - heden | 1844 | | pagina 8