7 6 a. caland, president der centrale directie van het eiland Walche ren, ridder N. L., te Middelburg. 1818. Mr. c. J. van assen, staatsraad in buitengewone dienst, hoog leeraar der regtsgeleerdheid, ridder N. L., te Leyden. 1819. p. hofman peerlkamp, rustend-hoogleeraar, te Leyden, ridder N. L. 1819. Mr. G. dorn-seiffen, phil. theor. mag. litt. hum., lector aan de hoogeschoolte Utrecht, ridder N. L. 1819. j. ab utrecht dresselhuis, predikant bij de hervormde ge meente te Wolfaartsdijk en schoolopziener in het 3de district van Zeeland, ridder N. L. 1819. Dr. "w. a. van hengel, rustend hoogleeraar der godgeleerdheid, te Leyden, ridder N. L. 1819. Dr. J. T. bergman, tweede bibliothecaris der hoogeschool, te Leyden. 1819. u, t. huet, rustend predikant der walsche gemeente van Eot terdam, te Arnhem, ridder N. L. 1820. Dr. A. ekker, rector van het gymnasium, te Utrecht. 1824. j. c. van den broecke, med. doet., te Middelburg, ridder N. L. 1824. b. F. suerman, hoogleeraar in de geneeskunde, te Utrecht, rid der N. L. 1824. d. molenaar, predikant bij de hervormde gemeente, te 's Gra- venhage, ridder N. L. 1824. c. A. vervier, lid der provinciale staten van Oostvlaanderen, te Gent. 1824. j. verburg, hoogleeraar der oostersche talen en hebreeuwsche oudheden, te Deventer. 1824. j. j. van deinse, rustend predikant bij de nederduitsche her vormde gemeente van Middelburg, te Hulst. 1826. Mr. J. h. philipsE, hoogleeraar in de regtsgeleerdheid, te Gro ningen. 1828. c. mulder, hoogleeraar in de kruid-, schei- en artzenijmeng- kunde, te Groningen, ridder N. L. 1828. j. w. ERMERiNs, hoogleeraar in de wis- en natuurkundige weten schappen, te Groningen, ridder N. L. 1828. w. pape, rustend predikant bij de hervormde gemeente, te Heus- den, ridder N. L. 1828. Mr. a. f. sifflé, notaris en advocaat, te Middelburg, lid van den gemeenteraad. 1828. Dr. g. A. schneither, rector van het gymnasium, te Eotterdam. 1830. f. h. batenburg, conrector aan het gymnasium, te Middelburg. 1830. Mr. n. J. van eekelen, te Middelburg. 1831. b. fangman, predikant bij de nederduitsch hervormde gemeente te Leyden. 1832. Mr. a. p. van deinse, president van de arrondissements regt- bank, te Middelburg, ridder N. L. 1833. f. z. ERMERINS, hoogleeraar in de geneeskunde, te Groningen. 1834. p. O. van der Chys, buitengewoon hoogleeraar, te Leyden, ridder der orde van Christus in Portugal enz. 1834. r. lobatto, math. mag. phil. nat. doet., hoogleeraar aan de aca demie, te Delft, adviseur voor de maten en gewigten bij het departement van binnenlandsche zaken, ridder N. L. '1834. c. pruts van der hoéven, hoogleeraar in de geneeskunde, te Leyden, ridder N. L. 1834. j. van der hoeven, hoogleeraar in de natuurlijke wijsbegeerte, te Leyden, ridder N. L. 1834. Mr. m. verbrugge, procureur-generaal bij het provinciaal geregts- hof in Zeeland, en lid van den raad der stad Middelburg, ridder N. L. 1834. a. m. Cramer, leeraar bij de doopsgezinde gemeente, te Middel burg, ridder N. L. 1834.

Tijdschriftenbank Zeeland

Jaarverslagen en naamlijsten KZGW 1817-1906, 2018 - heden | 1857 | | pagina 4