Het logement bleek zeer toereikend. Het gebouw bestaat geheel uit plan ken. Boven zijn kleine logeerkamertjes. Beneden een eetzaal, een ka mer voor de gidsen en andere bedienden, en een keuken. Het souper muntte uit door veelvuldige spijzen. „Vroegtijdig begaven wij ons ter rust, om ons van de vermoeijenisssen te herstellen en in staat te zijn wanneer het sein van de opgang der zon gegeven zoude worden, ook met genoegzamen lust dit verschijnsel te zien. 10 juli. „Vroeger dan nog de andere reizigers waren wij door de voor zorg van onzen gids gewekt geworden, om den tijd te hebben van ons goed tegen de koude te beschermen. Het Zwitserse nationaal muzijk in strument de Alpenhoorn, waarmede het eerste morgenrood in het loge ment begroet wordt, deed ons den bovensten top bereiken, op welke plaats wij een even talrijk gezelschap als den vorigen avond terugvon den Eindelijk verkondigde ons een tweede obligaat op het lange van onder wijd uitloopend en gebogen instrument de eerste verwing der kim men, en zagen wij daarna deftig en statig dit hemellicht zich van achter de bergen oprijzen, 't Wordt met regt de verschijning van de aardschen weldoener en deszelfs nederduiking als een immer treffend en prachtig schouwspel beschreven, doch dit wordt op den Rigi noch door praal of pracht vergroot, ja zelfs komt het mij voor de ondergang in zee méér schoonheden aanbiedt dan in het gebergte. 11 Het bijzondere is gelegen in de ontzettende hoogte van bijna zesduizend voeten; en in het gevoel, „dat het de eerste keer is, men door de eerste stralen der morgenzon beschenen wordt. Zo eindigt het reisverhaal met een beschouwing, die het Zeeuwse bloed niet verloochent. Blijkbaar is de schrijver er niet meer aan toe gekomen om het af te ma ken. NOTEN 1. Het werd later bewoond door de onlangs overleden chirurg J. H. Motmans. 2. Chinees porcelein, alsmede een aantal 18e en 19e eeuwse zilveren gebruiksvoorwerpen. 3. Zijn moeder is een Düits-Engelse. Hij is getrouwd met een Austra lische en woont te New-York. Hun enig kind, een dochter, is der tien jaar oud. 4. Er is een geschilderd portret van hem bewaard; het bevindt zich op het slot Haamstede. 5. Het schrijfbureau, de koffiepot, het dienblad. 6. Er is nu een winkel in electrische apparatuur gevestigd. 7. Een zilveren tabakspot en een rotting - zoals een wandelstok des tijds wel werd genoemd - met gouden knop. Mr. Dr. J. F. van der Lek de Clercq legateerde die respectievelijk aan zijn peet-kleinkin deren Dr. J. F. van Royen en schrijver dezes. 8. Meegedeeld door wijlen P. van Beveren, conservator van het ge meente-museum te Zierikzee van 1947 tot 1964. 9. Oude Haven 55, naast de Noordhavenpoort, thans bewoond door no taris D. Karsten. 10. Oude Haven 54, thans Inspectie der Directe Belastingen. 59

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 1976 | | pagina 63