WOORD VOORAF Tijdens de bestuursvergadering van de vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland van 23 mei 1975 werd besloten een historisch jaar boek uit te geven met bijdragen van belangstellenden. Niemand van ons kon toen vermoeden, dat zo spoedig en zo spontaan vele auteurs hun werk zouden insturen. Veel dank gaat uit naar hun enthousiaste en belangeloze medewerking bij de totstandkoming van deze eerste "Kroniek van 'het land van de zeemeermin". De titel van dit jaarboek werd gekozen naar aanleiding van de bekende sage van de zeemeermin van Schouwen, die gevangen en gedood werd. De zeemeerman wreekte zich door zand en zeewier te strooien in de haveningang van Westenschouwen, waarmee hij symbolisch de onder gang van de stad profeteerde. Voor de tekst van het versje hebben wij na uitvoerig overleg de door J. R. W. en M. Sinninghe uit de volksmond opgetekende variant gekozen (Zeeuwsch Sagenboek, Zutfen MCMXXXIII, blz. 5-6); deze heeft, on danks enige aanpassing aan het algemeen Nederlands, het meest de Zeeuwse taalkenmerken behouden, hetgeen o. a. blijkt uit: de a in sal, het gebruik van de aanspreekvorm j_e zowel in enkel- als in meervoud en de voor Zeeland uiterst typerende ie in rieke. In brede kring komt men hoe langer hoe meer tot de overtuiging dat de regionale en lokale geschiedschrijving onontbeerlijk is voor de algeme ne geschiedenis van de Nederlandse gewesten. Zo is de geschiedenis van stad en land van Schouwen-Duiveland en zijn bewoners waard om geschreven te worden ter aanvulling van de geschiedenis van Zeeland. Met de uitgave van een jaarlijkse kroniek biedt de vereniging een mo gelijkheid aan amateur- en beroepshistorici en andere geïnteresseerden detailstudies over stad en land van Schouwen-Duiveland en zijn bewo ners te publiceren. Redactiecommissie Jaarboek 1976 van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland: J. C. Reitsma-d'Ancona, voorzitster J. L. Braber J. Klepper J. P. J. Lokker H. Uil, secretaris Dr. A. de Vin G. J. Vorstheuvel Labrand, penningmeester W.P. de Vrieze. 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 1976 | | pagina 7