Bescherming Terreinen met een hoge archeologische waarde kunnen beschermd worden met behulp van de Monumentenwet. Dat betekent dat eigenaars, gebruikers en gemeenten daardoor verplicht zijn dit soort terreinen te ontzien voor alle werk zaamheden die grondverzet met zich meebrengen. Verder worden vaak aparte beheersovereenkomsten gemaakt met de eigenaar of gebruiker. De gemeente moet deze terreinen als beschermde archeologische monumenten op haar plan- kaarten zetten en ervoor zorgen dat ze een bestemming krijgen waardoor de archeologische inhoud van de bodem niet beschadigd wordt. Voor elke wijziging van het gebruik van zo'n terrein moet een vergunning worden aangevraagd bij de Minister van OC en W. Naast de Monumentenwet kan de archeologische monumentenzorg op gemeen telijk niveau ook nog gebruik maken van planologische maatregelen en een aanlegvergunning eisen in een bestemmingsplan. Indien er een gemeentelijke monumentenverordening bestaat kan de archeologie ook hierin een plaats krij gen. Op provinciaal niveau kan er voor gezorgd worden dat archeologisch waar devolle terreinen terecht komen in streekplannen en kunnen de archeologische belangen getoetst worden in bestemmingsplannen. Voor Zeeland is het daarom van groot belang dat er zo spoedig mogelijk een nieuwe Archeologische Monumentenkaart (AMK) komt, zodat zichtbaar is waar de archeologisch belang rijke terreinen precies liggen. ~\Jb. 2: Vliedberg ten westen van de weg Scharendijke-Hlketzee, 1995. Foto: Jool)van Houdt. 9

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 1995 | | pagina 11