geeft een extra dimensie aan het monument dat molen heet. Ondanks deze acti viteiten ziet het er niet erg rooskleurig uit voor de molens. Dit komt onder ande re doordat de rijkssubsidies voor restauratie van molens niet meer apart verstrekt worden maar worden verstrekt uit de pot, waaruit ook de grotere monumenten zoals kerken en kastelen onderhouden moeten worden. Daar molens veel onder houdsgevoeliger zijn, dient deze problematiek anders benaderd te worden. Immers ten gevolge van kleine mankementen kan een molen stil komen te staan, waarbij het verval extra toeslaat. Nu ook het provinciaal beleid zodanig is gewij zigd dat de gemeenten geen aankoopsubsidies meer ontvangen, en ook de subsi dies voor onderhouds- en restauratiekosten zijn verminderd, zal het steeds moei lijker zijn onze molens in een goede conditie te houden. Noot Zei -a: Zeve, zeef, inhoudsmaat voor droge waar (graan of meel) in Zeeland. Blijkens een opga ve uit de 14de eeuw bestond er eertijds en belangrijk verschil tussen zeven "Bewestenschelt" en "Beoostenschelt". De eerste bedroeg ca. 0.2 Dords hoed de tweede ca. 0.125 Dords hoed. Een Dords hoed bedroeg 1003 liter. De hier bedoelde zeve had dus een inhoud van ca. 200 liter. Bronnen en literatuur Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland, Zierikzee: Zierikzeesche Nieuwsbode 18 maart 1927 en 23 en 25 februari I960: Ons Eiland 17 februari 1994; Archieven Waterschap Schouwen, Corres pondentie 1898, 1899; Archief Waterschap Gouweveer en Zelke inventarisnummer 5. Provinciale Zeeuwse Courant 9 februari 1994. De Windmolen, tijdschrift van de vereniging "DeZeeuwse molen", diverse nummers. F. Beekman. I-Iel verdronken Westenscbouwen, Zierikzee 1995. N.A. Deïst, "Huisnamen in Brouwershaven", in: Brouwershaven 700jaar. Brouwershaven 1985. D.A. Haak, Molen Korenbloem Zonnemaire, Nieuwerkerk 1992. M. van Hoogstraten, De molens in Zeeland, Middelburg 1972. C.P. Pols, De molens van Schouwen-Duiveland, Zierikzee 1977. Willem Staat, Zeeuwse Molens. Middelburg 1991. J.M. Verhoef, De oud Nederlandse maten en gewichten, Amsterdam 1982. 26

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 1995 | | pagina 28