die voorkomt in de stadsrechten van Goedereede. Brouwershaven en Brielle. Mogelijk gaat het hier om een bepaling die in het stadsrecht van Goedereede uit 1312 in zijn oudste vorm bewaard is gebleven, en die in Brouwershaven en Brielle onafhankelijk van elkaar en dus op verschillende manieren werd uitge breid (die uitbreidingen zijn onderstreept weergegeven). Goedereede art. 1 Van wat saken dat yemen van buyten heeft te dagen vp yemant binnen der coere vander Goederede. hij sail hem doen tschependom vander stede. Brouwershaven art. 2 Jtem van wat saken dat yemant van buten heeft te daghen op yemande die binnen der core woent, die sal hem doen scependoem bider core vanden dorpe van saken die binnen der core gescien. Brielle art. 5 Jtem van wat saken dat yemant van buten te claghen heft op yemande bynnen der vryheyt vanden Bryele die daer poerter is, hy sal hem doen scependom vanden Bryele; ende zo wie van buten te claghen heft op vmande binnen der vryheyt ten Bryele ende daer poerter is. hy en mach hem niet trecken te ghenen gherechte dan voer den scoutate ende scepe ten Bryele. en ware van broeken die zi buten mesdaden in mins heren lande Het bovenstaande voorbeeld suggereert dat de stadsrechten van Brouwershaven en Brielle werden gebaseerd op dat van Goedereede. Die conclusie mag echter niet zomaar worden getrokken, want er moet rekening gehouden worden met de omstandigheid dat we de stadsrechten van Goedereede. Brielle en Brouwers haven slechts kennen in de vorm waarin ze in de desbetreffende stadsrecht oorkonden werden vastgelegd. Evenals in Brouwershaven kunnen ook de bepalingen in Goedereede en Brielle reeds lang voor de uitvaardiging van de stadsrechtoorkonde van kracht zijn geweest. Onbekend is hoe de bepalingen eruit zagen in hun oudste vorm, dat wil zeggen voordat ze door de heer in zijn stadsrechtoorkonde werden opgenomen. Omdat het bepaald niet valt uit te sluiten dat Goedereede. Brielle en Brouwershaven in dit vroege stadium rechts regels van elkaar overnamen, dus op een moment voordat deze als bepalingen werden vastgelegd in een oorkonde, is het uiterst lastig om door een woordelijke vergelijking van de drie stadsrechten te proberen hun onderlinge verhouding te achterhalen. De overgenomen rechtsregels konden immers in de dagelijkse rechtspraktijk van de stadjes naar de eigen behoefte worden aangepast en ge wijzigd. Meer kans op succes bij het vaststellen van de filiatie van de stadsrechten valt te verwachten van een vergelijking van de opbouw of structuur van de stadsrecht oorkonden van Brielle, Goedereede en Brouwershaven. Uit het onderstaande overzicht blijkt welke bepalingen de stadsrechten van Goedereede en Brielle gemeen hebben met dat van Brouwershaven. Tussen haakjes zijn de artikelen weergegeven waarvan de formuleringen onderling in betrekkelijk ruime mate afwijken. Het valt ogenblikkelijk op dat de stadsrechten van Brouwershaven en Goedereede veel overeenkomstige bepalingen hebben, beduidend meer dan Brouwershaven en Brielle. Tegelijkertijd is duidelijk dat de volgorde van de bepalingen in Brouwershaven sterk overeenkomt met die in Brielle, maar aan zienlijk afwijkt van die van Goedereede. Beide bevindingen lijken op het eerste gezicht niet met elkaar in overeenstemming te zijn. 12

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 2002 | | pagina 14