Tweehonderd jaar sociëteit De vereeniging' anno 1802 TE ZlERIKZEE door drs. J.s. Rienks Inleiding Deze bijdrage beoogt een beschrijving te geven van de geschiedenis van de sociëteit 'De Vereeniging' te Zierikzee. Begonnen wordt met een korte schets van de politiek-historische situatie waarin de sociëteit haar wortels heeft. Aansluitend volgt een beschouwing van de relatie tussen de sociëteit en de 18de eeuwse schutterij. Daarop wordt ingegaan op de vraag naar de werkelijke ouderdom van de sociëteit en wordt haar huisvestingshistorie geschetst. Lidmaatschap en leden verloop komen hierna aan bod, waarna het personeel en de buffetverpachting aandacht krijgen. Tot slot worden de sociëteitsactiviteiten in verleden en heden beschreven. Patriotten en prinsgezinden In ons land kwamen verenigingen en in mindere mate sociëteiten tot bloei in de overgangstijd van republiek naar monarchie, van laatmiddeleeuwse federatie naar centrale eenheidsstaat. Het tot stand komen van noodzakelijk geworden staat kundige hervormingen verliep moeizaam. Oorlogen die teleurstellend eindigden en buitenlandse ontwikkelingen bepaalden voor een deel het proces. Naarmate de Republiek aan moderniteit won, verloor zij aan economische betekenis en politieke macht, een tegenstrijdig lijkende gang van zaken. De verwarring en achteruitgang leidden ertoe dat delen van de bevolking terugverlangden naar de 'gouden' jaren van de eeuw ervoor en dat andere delen nog fanatieker streefden naar hervormingen. Tot de eerste behoorden merendeels degenen die in de stad houder een beschermende en conserverende functionaris wilden zien; wij ken nen hen als 'prinsgezinden' of 'orangisten'. De tweede groepering verlangde van de stadhouder dat hij zijn macht zou gebruiken om een einde te maken aan ondemocratische verhoudingen; hen kennen wij bij de naam van 'patriotten'. Helaas waren de twee stadhouders die na het tweede stadhouderloze tijdperk nog optraden, Willem IV en Willem V, zeer zwakke figuren, die geen enkel initi atief tot verbetering van de toestand ondernamen. De situatie veranderde doordat de patriotten Willem V in 1785 dwongen Den Haag te verlaten en zijn hof naar Gelderland te verplaatsen. Het vervolg is bekend. De echtgenote van Willem V wilde van een scheuring onder de patriotten gebruik maken om naar Den Haag te reizen, teneinde daar de stadhouderlijke macht te herstellen. Zij werd bij Goejanverwellesluis door een patriottisch 'comité van defensie' tegengehouden. De koning van Pruisen, broer van de aangehoudene, greep met zijn troepen in en herstelde Willem in zijn waardigheden. Veel patriotten vluchtten naar Frankrijk. Voor de orangisten was het gebeurde echter een stimulans om in actie te komen. In Zierikzee leidde dit ertoe dat de prinsgezinden van de Stadsraad eisten dat de zogenaamde 'Nieuwe Schutterij' ontwapend zou worden. Op 7 sep tember 1787 besloot de Raad, om de gemoederen te bedaren, alle schutterijen te 'bedanken' en te ontslaan van de 'wacht bij dage'; 's nachts werd door nachtwachten gewaakt. 69

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 2002 | | pagina 71