STRIJD OM EEN RAPPORT De boerderijen, vaak nog in het dorp, zijn meestal niet groot, een boer en één of twee knechten, akkerland, gras, een stel paarden, wat varkens en enkele koeien. Ontwikkelingen gloren aan de horizon, specialisatie begint op te komen. Er is een mentaliteit van hard werken. Een mentaliteit van wederopbouw. Gelijktijdig met de wens van vernieuwen klinkt ook een wens om te behouden en om het te doen zoals het in vaders- en grootvaders-tijd ook gebeurde. Wat snel na de Ramp klinkt: Herstel, Wederopbouw en Herverkaveling. Re co nstru ctie Direct na de Ramp werd duidelijk dat een overkoepelend plan voor het herstel van Schouwen-Duiveland nodig was. Herbouw van het verloren gegane was op sommige plaatsen onmogelijk en vanuit bestuurlijke oogpunt onwenselijk. De reeds voor de Ramp aanwezige ideeën voor vernieuwing konden nu mogelijk vorm gegeven worden. Om de reconstructie van Schouwen-Duiveland vorm te geven werd de Reconstructiecommissie Schouwen-Duiveland ingesteld. Het resultaat van het werk van de commissie verscheen in de vorm van een Rapport, met bijbehorende Plankaart. Dat dit rapport niet onomstreden was, mag duidelijk zijn. In dit rapport werd een keuze gemaakt welke woonkernen in de toekomst konden blijven bestaan. Op de plankaart zijn de plaatsen Noordwelle, Duivendijke (Ellemeet) en Eikerzee aangeduid met de arcering "te saneren bebouwing". Capelle, Moriaanshoofd, Looperskapelle, Brijdorpe en Nieuwerkerke (Schutje) komen op de plankaart niet meer voor. Een van de onderdelen van het plan waarover in de lokale politiek uitgebreid gedebatteerd is. Het rapport is van grote betekenis geweest bij de herbouw van het eiland. Het rapport van cle Reconstructiecommissie werd niet zon der meer geaccepteerd. De "Nieuwsbode" schrijft hier regel matig over. Het belang was groot, de routekaart voor de toekomst werd uitgezet. 1954 (Zierikzeesche Nieuwsbode). He rverka veling In de jaren na de oorlog kwam de herverkaveling sterk op. Bij veel agrarische bedrijven werd op verschillende stukjes grond geboerd. Deze stukken grond lagen vaak ver uit elkaar en vaak ver van de boerderij af. Om efficiënter te kunnen werken en meer te kunnen produceren, werd in veel gebieden in Nederland gestart aan een herverkaveling. Bij de herverkaveling werden de eigendommen en pachtpercelen van de boeren "op een hoop" gegooid en kreeg iedereen daaruit een toedeling. Deze toedeling was altijd minimaal gelijkwaardig aan de inbreng en altijd dichter bij de boerderij of in grotere aaneengesloten percelen. Naast het ruilen van percelen was er ook aandacht voor het verbeteren van de infrastructuur. Verbetering van wegen, waterafvoer en ook elektrificatie kwam op de agenda. Al vóór de ramp was in Schouwen-Duiveland gestart met een aantal verkavelingen. Voor twee gebieden waren de voorbereidingen gestart. Voor een gebied van 2318 hectare gelegen in de gemeenten Ellemeet, Haamstede, Noordwelle, Renesse en Serooskerke was in 1951 een besluit genomen om te verkavelen. In de polder De strijd over het rapport van de Reconstructiecommissie is - ondanks de vele koude in de natuur - aan alle kanten ontbrand en de vorst belet waarlijk niet dat de gemoede ren worden verhit. De activiteit van gemeentebesturen, instanties, vereni gingen en particulieren op dit tijd stip, is begrijpelijk, want medio Februari komt het rapport in be handeling in de Provinciale Staten en tegen die tijd wil ieder uiteraard zijn bezwaren en grieven ter kennis gebracht hebben van de bevoegde autoriteiten. 121

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 2009 | | pagina 123