SCHOUWEN-DUIVELAND ALS DE BAKERMAT VAN DE NADERE REFORMATIE door W.J. op 't Hof Schouwen-Duiveland Wie de huidige kerkelijke kaart van Nederland kent, is geneigd te verwachten dat de strikt bijbelse en streng gereformeerde vroomheidsbeweging die de Nadere Reformatie toch geweest is, haar begin gekend heeft in Staphorst, op de Veluwe (Barneveld bijvoorbeeld), in de Bommeler- of Alblasserwaard, in de Betuwe, op Walcheren of Zuid-Beveland. Maar op Schouwen-Duiveland? Toch is dit zo. Dit laat zien hoe interessant geschiedenis is. Die stelt steeds voor verrassingen. Het valt te vrezen dat de geschiedenis van Schouwen-Duiveland weinig gebeurte nissen en ontwikkelingen kent die van nationaal, laat staan van internationaal belang zijn geweest. Toch is er één geweest, die weliswaar tot nu toe in de schaduw van de onbekendheid heeft gestaan, maar die juist daarom in dit artikel voor het voetlicht wordt gehaald: het ontstaan van de Nadere Reformatie. Om het belang van de Nadere Reformatie in dit verband toe te lichten kunnen slechts enkele zaken aangestipt worden. In de zeventiende eeuw heeft die vroom heidsbeweging in de provincie Zeeland het kerkelijke, maatschappelijke en culturele leven meer gestempeld dan in welke andere provincie ook. Denkt bijvoorbeeld aan de staatsman en dichter Jacob Cats en de belangrijke natuurfilosoof Isaac Beeckman, die beiden overigens ook van Schouwen-Duiveland afkomstig waren. Op universitair niveau heeft de Nadere Reformatie haar triomfen gevierd in tie meer dan veertigjarige doceerarbeid van de Utrechtse hoogleraar in de theologie Gisbertus Voetius. Deze heeft via zijn vele nationale, maar ook internationale studenten haar idealen en praktijken een enorme uitstraling gegeven. Het grote gewicht van de vroomheidsbeweging kan ook voor bredere verbanden aangegeven worden. Zonder haar invloed zouden de maatschappij, het sociale en culturele leven van ons land er eeuwenlang anders uitgezien hebben. Zij heeft een belangrijk aandeel gehad in de ontwikkeling van een strenge zondagsrust die tot in de tweede helft van de vorige eeuw het Nederlandse maatschappelijke en sociale leven heeft bepaald. Dit geldt evenzeer voor het feit dat het gezin eeuwenlang de hoeksteen van de Nederlandse samenleving is geweest. Hiermee samenhangend kan gewezen worden op de religieuze vormgeving van het dagelijks leven van zowel het individu als het gezin. Een heel ander terrein is de pedagogie. Veelal wordt de ontdekking van het kind als een mensje dat aparte benadering vraagt, toegeschreven aan de Verlichting. In de zeventiende eeuw evenwel had de Nadere Reformatie het kind al tot voorwerp van speciale belangstelling gemaakt. Dit had ook consequenties voor het onderwijs. Iedereen denkt dat het leerhuis een uitvinding van de moderne tijd is. Vergeet het maar. De reeds genoemde nadere reformator, onderwijsman en geleerde Beeckman praktiseerde dat al in de eerste helft van de zeventiende eeuw, en heel wat kundiger dan nu veelal. Terzake van de innerlijke vroomheid heeft de Nadere Reformatie twee resultaten tot stand gebracht. Allereerst heeft zij de middeleeuwse devotie en mystiek, ontdaan van hun roomse karakter, opgenomen en verwerkt in de context van het Calvinisme. Vervolgens heeft zij een integratie van een devotioneel en mystiek gekleurde vroom- 27

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 2009 | | pagina 29