duinen gelegen vlakke land, zal evenwel door bebossching worden verfraaid. Met behulp van de werkverschaffing zal een terrein in bosch worden herschapen. Verder zullen wandelwegen worden aangelegd en dan bevat dit uitbreidingsplan een vereenigingsgebouw in een 4 ha. groot park, een golfveld en gelegenheid tot den bouw van villa's die aan niet geringe eischen moeten voldoen. Door aldus deze kuststrook over een lengte van 5 km te bebosschen stelt 'Nieuw Haamstede' zich voorop het, de laatste jaren bij een aantal Nederlandschefamilies in trek gekomen. Noordelijkste Zeeuwsche eiland een harmonieus rustig zomeroord te stichten Dat het niet in de bedoeling ligt den grooten stroom vacantiegangers naar Schouwen te leiden, blijkt o.a. uit den eisch die aan de zomerverblijven wordt gesteld. Het kleinste huis, dat op het terrein mag verrijzen, zal nog een uitgave van tenminste f 3000 vergen. "2S De oorlogsjaren Maar al in mei van dat jaar -1939 - begon de toenemende oorlogsdreiging ook op de terreinen van de Maatschappij merkbaar te worden: de plaatselijke afdeling van de Nederlandse Vereniging voor Luchtbescherming deelde op haar vergadering in hotel Bom mee, dat er "op" Nieuw-Haamstede een modelschuilkelder gebouwd zou worden. En het zou datzelfde jaar nog erger worden, want de Nederlandse Militaire Autoriteiten ontzegden de Maatschappij bij het begin van de mobilisatie de toegang tot al haar terreinen in de duinpolder. Begrijpelijkerwijze werd een gemeenteraadsbesluit tot wijziging van het uitbreidings plan voor Nieuw-Haamstede dat begin 1939 was genomen, in april 1940 opgeschort, nog voor de Duitse inval: "Tengevolge van de huidige omstandigheden, veroorzaakt het moeilijkheden een wijzigingsplan vast te stellen." Bij de eerste vergadering van de gemeenteraad onder de Duitse bezetting werd bovendien de uitbreiding van het waterleidingennet in Nieuw-Haamstede voor onbepaalde tijd uitgesteld, eveneens "in verband met de tijdsomstandigheden". Tijdens de bezetting heeft de Maatschappij van al haar plannen niets meer kunnen uitvoeren: ook de Duitsers hadden niet alleen de duinen zelf tot verboden gebied ver klaard, maar tevens het hele terrein daarachter rond de vuurtoren en het vliegveld.29 De al bestaande zomerhuizen, zoals bijvoorbeeld 'De Zeedistel', werden door de bezetters 'gevorderd' voor de officieren die bij het vliegveld gestationeerd waren. Enkele huizen in Nieuw-Haamstede en natuurlijk het station-restaurant bij het vliegveld zijn tijdens de oorlog door bommen beschadigd of zelfs vernield, maar er zijn geen vakantiehuizen op last van de Duitsers afgebroken, zoals dat bij Westenschouwen wel is gebeurd.30 De bouwers van die vooroorlogse zomerhuizen hadden voor traditionele ter plaatse gebruikelijke vormen van architectuur gekozen, hooguit voor "modern-Hollandsch" of aangeknoopt bij de Engelse landhuisstijl. Een enkel zomerhuisje bij Nieuw-Haamstede vertoonde al invloed van het toen internationaal als modern geldende functionalisme, in Nederland het Nieuwe Bouwen genoemd. Die keuze was in Zeeland voor de Tweede Wereldoorlog heel uitzonderlijk.31 Nieuwe plannen na (le oorlog Tijdens de Duitse bezetting, maar ook in de eerste jaren daarna werd in de Zz'erz'fezëescteMeuMAS&cxsfenochoverdeoudenoöhovernieuweontwikkelingsplannen voor het 'Zeebad Nieuw-Haamstede' bericht.32 Toch werd er achter de schermen aan 67

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 2009 | | pagina 69