ÈLÈL en barensteel. Ook de reeds genoemde Gerlof (zijn vader) en Hendrik (zijn oom) voerden dit wapen (6). Zijn zonen Nicolaas en Henric voerden de kat met barensteel als wapen. Costijn van Cats, zoon van Henric, de kleinzoon van Nicolaas II, voerde 12 aanstotende ruiten en een dwarsbalk (7). Maar terug naar de andere verklaringen inzake de oorsprong van het geslacht Cats, zoals die van de historicus en archivaris Van Rheineck I.eyssius in zijn artikel 'Over de Adeldom en Zeeuwse leenmannen', gepubliceerd in: De Nederlandsche Leeuw van 1934 (8). Hij geeft aan dat de Heren Van Cats afkomstig zouden zijn uit een aanzienlijk burgemeestersgeslacht uit Zierikzee en dat zij overgestoken zijn naar Noord- Beveland en Cats hebben gesticht. De rijkdom van de Heren Van Cats zou daardoor verklaard kunnen worden. Immers Middelburg en Zierikzee waren toen de twee machtigste en rijkste handelssteden in Zeeland. De laatste verklaringen worden gegeven in meer recente publicaties van Van Cott en Moermond, die aangeven dat het geslacht Van Cats omstreeks 1100 wordt vermeld als Van Welle, Heren Van Cats. Deze opvatting wordt mede ontleend aan de historicus Van Leeuwen (9). Zij zouden oorspronkelijk afkomstig zijn uit het Noord-Bevelandse Welle. Later zou de naam Van Welle niet meer gebruikt worden en hebben zij zich, zoals toen gewoonlijk naar hun ambacht genoemd; Cats dus. Cats zelf is oud, C. Dekker stelt de stichting van Cats in de 10e eeuw en maakt melding van nog oudere vondsten (10). Ik hoop aannemelijk te maken dat de Van Welle's, later Van Catsen, afkomstig zijn van de kop van Schouwen en waarschijnlijk van Welland (Noord en Zuid Welle) en dat ze zeer waarschijnlijk hebben gezeteld op de motte en het latere Steenhuis te Wellant. Twee geslachten Allereerst moet een wijd verbreid misverstand weggenomen worden en gesteld worden dat er niet één geslacht Van Cats heeft bestaan maar twee. In veel geschriften (11) wordt aangegeven dat de reeds genoemde Nicolaas II van Cats een zoon Willeman had, met als argument dat hij net als zijn vader burggraaf werd van Schoonhoven. Dit is onjuist; deze Willeman was een van de zonen van Renger Monekinszn. (12). Willeman had een zoon Renger Willemanzn. die huwde met Aechte van Borrendamme. Hieruit kwamen acht kinderen voort waaronder Lieven die zich naast Lieven van Simons-kerke ook Lieven van Cats liet noemen. Nederlandse gemeentewapens, wapen Lieven van Cats Collectie Gerard van der Wal). Launnj von Catx Jchili kttocj) hcere ~t'onSyn\onJ> ktrck'c *nd( tot brouwers- bo- Verv 7

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 2009 | | pagina 9