Aankopen Paulinaschor Yerseke Moer De schorren voor de Thomaes- en Paulinapolder, direkt westelijk van de Braakman in de Westerschelde, zijn de overblijfselen van polders die in vorige eeuwen verloren gingen door overstromingen. De toenmalige indijker-eigenaar was een lid van de familie Thomaes waarnaar de huidige Thomaespolder genoemd is. Bij de aankoopakte van deze schorren welke onlangs voor de notaris werd verleden, speelde deze wetenschap een belangrijke rol. Nadat een lid van de Belgische familie Dhanens ingetrouwd was bij de familie Thomaes, werd het eigendom keer op keer verdeeld tussen de erfgenamen enwel onverdeeld. Dit houdt in dat niet iedere erfgenaam een stukje kreeg toebedeeld maar slechts gerechtigd was in een door het erfrecht bepaald onverdeeld deel. De onverdeelde rechten liepen op tot 25.000ste deeltjes van het 46 ha grote gebied. Begin 1984 bood één van deze deelgerechtigden zijn deel ter verkoop aan aan onze Stichting. Aankoop van een gering percentage eigendom in een onverdeelde boedel is echter zinloos, want daarmee krijg je geen enkele zeggenschap over het gebied. Daarom werd besloten te trachten het gehele natuurgebied te verwerven. Het werd de ingewikkeldste aankoop uit de historie van de Stichting. Er bleken liefst 41 personen te zijn die eigendomsrechten hadden en deze waren veelal oud en woonachtig in meerdere landen. Een aantal was zelfs met op de hoogte van hun eigendomsrecht. Het kadastrale onderzoek, de benadering van de eigenaren en het vaststellen van gerechtigde delen was een grote puzzel. De aankoop werd nog extra bemoeilijkt door deel gerechtigden die tijdens het onderzoek overleden en een onverwachte wisseling van notaris. De aankoop grenst aan een gedeelte dat reeds door onze Stichting beheerd wordt. De 14 beheersoppervlakte van het reservaat is nu gekomen op 91 ha. Voor het gebied is een onderzoek gaande naar de mogelijkheden om ter plaatse een nieuwe zeehaven te ontwikkelen. Het spreekt vanzelf dat dit gegeven een belangrijk argument was om deze moeilijke verwerving door te zetten. Onze Stichting staat op het standpunt dat onze laatste buitendijkse natuurreservaten niet ten offer mogen vallen aan industriële ontwikkelingen. In de Yerseke Moer wordt stukje bi) beetje een r.eservaat opgebouwd dat uiteindelijk 276 ha groot moet worden. Hiervan is inmiddels ca. 150 ha door de Stichting aangekocht. Recent konden 2 aktes ondertekend worden en wel één voor een oppervlakte van ruim 2 ha en één voor een oppervlakte van ruim 16 ha. Met deze aankopen is een bedrag van een half miljoen gulden gemoeid. De Yerseke Moer is het laatste grote oudlandgebied in de provincie waar nog geen ruilverkaveling heeft plaatsgevonden. Het is een typisch voorbeeld van het Zeeuwse landschap met zijn karakteristieke kavelvormen en hollebollig gelegen percelen. Bovendien is de Yerseke Moer bekend om zijn ongekend grote dichtheden aan weidevogels, zijn bijzondere plantengroei en de vele ganzen die hier elk jaar overwinteren. Toch zal ook voor dit gebied Het reservaat Yerseke Moer heeft in 1985 een belangrijke uitbreiding onder gaan. Dit jaar werd door de Stichting weer bijna 20 hectare aangekocht. Voor de tweede keer binnen korte tijd kocht de Stichting een gedeelte van de Baarzandse kreek bij Groede. Vooral voor water- en weidevogels is deze kreek een belangrijk broed gebied. In de winter fourageren er veel kolganzen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 1985 | | pagina 14