mil «Ir V it., &«ft« SrSi Rietmaaien is in sommige gebieden de sleutel tot het behoud van een gevarieerde flora en fauna. Dankzij de toegenomen vraag kan het geoogste riet de laatste jaren voor een goede prijs worden verkocht. Deze inlagen zijn van karakter sterk verschillend en hebben ieder hun eigen waarde. Het beheer verschilt dan ook van inlaag tot inlaag. Alle weidegronden in de Yerseke Moer werden dit jaar in seizoensverpachting uitgegeven aan plaatselijke agrariërs, uiteraard onder de voorwaarden die de Stichting uit oogpunt van een goed natuur- en landschaps beheer heeft gesteld. Hiervoor werd speciale toestemming van de Grondkamer verkregen. Verschillende boeren klaagden erover dat er in het reservaat gejaagd wordt op ganzen. Hierdoor worden de ganzen verjaagd naar de omliggende landbouwgronden, waardoor schade aan de landbouw wordt toegebracht. Het ligt in de bedoeling van de Stichting om zodra dat wettelijk en technisch mogelijk is de jacht op ganzen in het natuurgebied te sluiten. Ook in de Yerseke Moer is waarneembaar dat ons beheer zonder gebruik van mest en chemicaliën leidt tot een toename van het aantal plantesoorten. Steeds weer kunnen nieuwe vondsten worden genoteerd. Het gaat hierbij veelal om zeldzame soorten zoals bijv. de kruip- ganzerik, een soort die al meer dan 50 jaar niet op Zuid-Beveland was aangetroffen. In de kreekgebieden van de Stichting ten noorden van de Westerschelde (Westeindse weel, Heerenpolder, Westerschenge, Oosterschenge en Bruintjeskreek) vond het normale onderhoudswerk plaats. Het aantal bijenorchissen in de Westerschenge neemt spectaculair toe. Momenteel is het een der grootste groeiplaatsen van Nederland. In de rietlanden langs de kreken broeden meerdere paartjes van de bruine kiekendief. De schorverdedigingsrand van basaltblokken langs de Rumoirtschorren ten noorden van St. Philipsland vertoont ernstige afkalving. Bestudeerd wordt hoe de noodzakelijke doch dure onderhoudswerken gefinancierd kunnen worden. De reconstruktie en herstel werkzaamheden aan de eende- kooi op St. Philipsland vorderen gestaag. De vangpijpen werden vrijwel geheel vernieuwd en langs de kooiplas werd een nieuwe beschoeiing aangebracht. Ook het bos, met broedvogels als wielewaal, ransuil en torenvalk, kreeg een flinke opknapbeurt. Wij hopen in ons jubileumjaar 1986 de eendekooi geheel gerestaureerd te kunen openen. Uit deze grepen uit het jaarverslag blijkt dat met een gericht natuurbeheer goede resultaten verkregen worden. Zeldzame of vroeger verdwenen soorten vogels en planten komen terug of nemen in aantal toe. Een positief geluid in een tijd waarin nog steeds natuur gebieden, door wat voor oorzaak dan ook, verloren gaan. Het Bestuur van de Stichting dankt graag allen die haar daarbij helpen, hetzij financieel, hetzij door vrijwilligerswerk. R.W. ,SV' Bij het inlopen van achterstallig onder houd in de eendekooi (bij Anna Jacoba- polder) moet soms worden terug gegrepen op bijna vergeten technieken. Van wilgetakken worden schermen gevlochten die langs de vangpijp geplaatst worden.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 1985 | | pagina 6