Uit het beheer Adoptie Willem-Leopoldpolder De Groenkalender Pieters Grafisch Bedrijf b.v. adopteert het Groote Gat Ondertekening van bet adoptiecontract met RBOI. De stichtingen RBOI Middelburg en RBOI-Rotterdam hebben een adoptiecontract ondertekend voor adoptie van de Zwinweide in de Willem-Leopoldpolder. Als adviesbureau voor ruimtelijk beleid, ontwikkeling en inrichting is RBOI intensief betrokken bij het ruimtelijk beleid. Bij monde van directeur Ir. C. Paans werd de betrokkenheid van het adviesbureau bij het behoud van hoogwaardige natuurgebieden verwoord. Dat het hart op de goede plaats klopt blijkt misschien het beste uit een wijziging die het bedrijf aangebracht wilde hebben in het concept-sponsorcontract. De door ons aangebo den branche-exclusiviteit hoefde voor RBOI absoluut niet. "Als u andere bedrijven uit onze branche kunt "strikken" voor een sponsorcontract moet u dat vooral doen". Van het aanbod om de RBOI-medewerkers rond te leiden in het geadopteerde gebied zal het advies bureau zeker gebruikmaken. AI jarenlang verzorgen medewerkers van de afdeling voorlichting van Het Zeeuwse Landschap een wekelijkse rubriek in de Scheldebode en het Nieuwsblad voor de Bevelanden. "De groenkalender" (vroeger de "natuur- tip") is een veelgelezen rubriek waar veel reacties op komen. In het kader van de goede onderlinge relatie hebben ook de Scheldebode en het Nieuwsblad één van onze natuurgebieden geadopteerd. Gekozen is voor het vliedbergencomplex bij Baarsdorp; één van de gaafste restanten uit de periode van voor de bedijkingen. Het mes snijdt bij deze adoptie van twee kanten: via de groenkalender worden de lezers van de bladen met regelmaat op de hoogte gehouden van het wel en wee van het geadopteerde terrein. Maar natuurlijk blijft algemene informatie over natuur en landschap de hoofd moot vormen. Getuige de vele reacties op de rubriek wordt daarmee voorzien in een duidelijke behoefte. Het Grootc Gat bij Oostburg. Deze foto is beschikbaar gesteld door Grafisch bedrijf Pieters te Groedc, die het Grootc Gat als sponsor heeft geadopteerd. Pieters Grafisch Bedrijf b.v. in Groede is al bijna 40 jaar actief in de druk werkbranche. Het bedrijf is vanouds gevestigd in West-Zeeuws-Vlaande- ren, maar heeft haar vleugels uitge slagen over heel Nederland. Maar de binding met het vestigingsgebied is bij het bedrijf bepaald niet verloren. Directielid G. Pieters, die op 25 no vember namens het bedrijf aanwezig was op ons Landgoed Landlust haal de bij die gelegenheid jeugdherinne ringen aan het Groote Gat bij Oostburg op, maar hij is ook 1111 nog steeds onder de indruk van de schoon heid en ongereptheid van het gebied. Namens het bedrijf onderstreepte hij het belang van het behoud van dit soort waardevolle gebieden. Het be drijf laat het niet bij woorden alleen, maar gaf aan haar betrokkenheid ge stalte door het ondertekenen van een adoptiecontract voor het Groote Gat. Het Groote Gat is vooral bij voge laars zeer in trek. In de trektijd zijn er vaak tal van eenden en steltlopers te zien, maar ook bijzondere soorten als de lepelaar, de roerdomp en de v is arend laten zich hier geregeld bewon deren. De broedvogellijst telt onder meer dodaars, kleine plevier, baard- mees, bruine kiekendief en kluut. Dankzij regelmatige nieuwe aankopen breidt het reservaat gestaag uit en krijgen de natuurwaarden mogelijk heden om verder uit te groeien. Water- en weidevogels, maar ook de bijzondere brakwaterflora en fauna vergen een uitgekiend beheer, waar veel geld voor nodig is. Dankzij de adoptie krijgt Het Zeeuwse Land schap extra mogelijkheden om het gebied verder te verfraaien. De naam van Pieters is niet alleen op papier verbonden met het gebied. Bij de toegang zal de adoptie op een bordje vermeld worden; bovendien is overeengekomen dat de medewerkers van Pieters op gezette tijden uitge nodigd worden om via een veld- bezoek op de hoogte te blijven van het wel en wee van "hun" gebied. 20

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 1998 | | pagina 20