UIT HET BEHEER SAEFTINGHE/THEMA-AVOND z eeuws Landschap combineert proef zeedijk met aanleg veevluchtheuvel in Saeftinghe Zeedijken geven ons bescherming tegen het water, en om dit te kunnen blijven bieden moeten ze regelmatig worden versterkt. Normaliter worden hiervoor betonblokken gebruikt, echter bij het Verdronken Land van Saeftinghe wordt een proef uitgevoerd om de teen van de zeedijk te verzwaren met een extra kleipakket in plaats van met betonnen blokken. Dit is een initiatief van het Project bureau Zeeweringen van Rijkswater staat. Het doel om de stenen dijk- glooiing te vervangen door een meer natuurlijke glooiing is dat er een dijk met hogere natuurwaarden. Het klei pakket zal deels als vegetatielaag, deels als waterkeringslaag dienst doen. Deze twee groene proefstroken worden zomer 1998 aangelegd en zijn elk zo'n drie-honderd meter lang zijn. Ze zijn gepland ter hoogte van de Koningin Emmapolder en de Van Alsteinpolder. Groene Zeedijken moeten bijdragen aan vergroting van de natuurwaarden. Laatstgenoemd proefvlak grenst aan een gedeelte dat sinds kort met runderen begraasd wordt. Voor dit vee is de aanleg van een vlucht heuvel, in combinatie met een drink watervoorziening noodzakelijk. Bij hoog water kan het vee zich terug trekken op zo'n vluchtheuvel en deze doet tevens dienst als rustplaats. Deze twee werkzaamheden worden, op verzoek van Zeeuws Landschap, gecombineerd. Dit levert een win-win situatie op; de aannemingskosten kunnen worden beperkt en het na tuurgebied wordt zo min mogelijk verstoord. Het vrijkomende zand en klei bij de dijkverzwaringsproef wordt verwerkt in de vluchtheuvel. C.A. hema-avond Zeeuwse natuurwensen voor de komende eeuw Is er behoefte aan een tweede plan Tureluur? Behoort de verdroging van de natuurterreinen top-prioriteit te krijgen of moet alle aandacht de komende jaren uitgaan naar de Westerschelde? Met het oog op de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 1999 hebben de natuurorganisaties in Zeeland de wensen voor de komende jaren geïnventariseerd. Tijdens een jaarlijkse thema-avond van de ge zamenlijke natuur- en milieuorgani saties op maandag 16 november aanstaande in de provinciale biblio theek in Middelburg worden deze natuurwensen gepresenteerd. De opzet van de avond is om aller eerst de balans op te maken van het huidige natuurbeleid: wat is er bereikt en waar komt het tekort. Vervolgens zullen de natuurwensen worden gepresenteerd. Ten slotte zullen vertegenwoordigers van de Zeeuwse politiek de gelegenheid krijgen hierover in discussie te gaan, waarbij natuurlijk ook de zaal het woord krijgt. De avond wordt geor ganiseerd door het Wereld Natuur Fonds afdeling Zeeland; het district Zeeland van Natuurmonumenten; de Stichting Het Zeeuwse Landschap; Staatsbosbeheer regio West-Brabant- Deltagebied en de Zeeuwse Milieu federatie.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 1998 | | pagina 16