b ■Ër BOEKBESPREKING EEN GAAI W ft Yf GAZON ff, 1 in r- t '^5 Schuytf Co GROENE BOEKEN ONDER DE LOUPE 19 e avonden worden weer langer en daarmee krimpen de mogelijkheden om van het buitengebeuren te genieten. Het seizoen voor bijvoorbeeld wilde planten, amfibieën en vlinders loopt op zijn eind en de uurtjes om vogels te observeren zijn voor velen straks weer beperkt tot de weekends. Tijd genoeg om er een boek bij te pakken en op die manier te genieten van al wat groeit en bloeit. De redactie las voor u wat natuurboeken die recent verschenen zijn. Een gerichte greep uit de stroom van wat er op dit gebied te krijgen is. Een gaai op het gazon In het boek 'Een gaai op het gazon' van Stephen Moss en David Cottridge, met als ondertitel 'handleiding voor een vogelvriendelijke tuin' worden twee hobby's gecombineerd: vogels kijken en tuinieren. De eerste indruk bij het openslaan van het boek is, vanwege de vele schitterende kleurenfoto's, verrassend. De meeste afbeeldingen zijn in een typische tuinom-geving genomen. Dat verheugt de daarbij de vogelsoorten waarvoor deze geschikt zijn. Die geschiktheid vloeit bijvoorbeeld voort uit de nes telmogelijkheid of het in de plant of stuik aanwezige voedsel, zoals be paalde bessen. Voedsel, voer en (bij)voeren wordt behandeld in hoofdstuk twee. Want naast het planten van bepaalde vruchtdragers kunt u vogels ook bijvoeren. Het maken van een voe-dertafel, verschil lende soorten zaden, tijdstip van voeren, plaats van voeren; het hoofdstuk is voorpret op wat u mogelijk te zien krijgt na het lezen van dit boek. Want het boek verschaft op een zeer dui delijke manier informatie over het verkrijgen van vogels in uw tuin. In het eer ste deel van het boek staan, na een compacte vogeltopografie, in vijf hoofd stukken infor matie, maat regelen, en tips waardoor meer vogels uw tuin zullen bezoeken. Hoofdstuk één begint met het ontwerp van uw tuin. De aan wezigheid van wat struiken bijvoor beeld biedt vogels voedsel en be schutting. Naast algemene worden ook meer speci-fieke adviezen ge geven. Zo is een lijst afgedrukt met in- en uitheemse plantensoorten met k Stephen Moss cn David Cottridge OP HET Handleiding voor een vogelvriendelijke tuin compleet. Naast voedsel hebben vogels ook be hoefte aan wa ter, niet alleen als drinken. In hoofstuk drie kunt u er alles over lezen. Het leven van vo gels zou op houden als zij zich niet zouden voortplanten. U kunt een hel pende hand bieden bij het vinden van een geschikte nest- gele-genheid, bijvoorbeeld door het ophangen van een nestkast. Hierin zijn verschillen de vormen en maten, afge-stemd op het soort vogel. In hoofd-stuk vier leest u hoe u deze kunt maken en hoe hoog en waar u deze het best op kunt hangen. Het hele leven van de vogel in uw tuin is nu bijna aan bod gekomen, maar helaas zijn nega tieve externe faktoren aan-wezig. 'Plagen, rovers en andere gevaren' luidt de titel van het laatste hoofd stuk van het eerste deel. In het tweede deel worden de meest voorkomende vogels beschreven. Elk soort krijgt daarvoor een hele pagi na. Hierop staan twee foto's van de betreffende soort, met een algemene inleiding, een bechrijving van de vo gel, het voorkomen in de tuin, het broedgedrag en voedsel. Vooral voor iemand met een algemeen kennis niveau betreffende vogels is dit een zeer duidelijke vogelgids. Dit gebonden boek kost f 59,90 en is uitgegeven door uitgeverij Schuijt Co te Haarlem. Inlagen en karrevelden De meeste Zeeuwen hebben er wel iets mee: inlagen, in streektaal beter bekend als 'kuupen'. Inlagen zijn ontstaan door de aanleg van een reservedijk achter de bestaande zee dijk, op plaatsen waar men dijkdoor braken voorzag. Dit was vooral op plaatsen waar vlak langs de zee wering diepe stroomgeulen liepen. De grond die nodig was om een reservedijk aan te leggen werd tus sen de twee dijken weggegraven. Daardoor ontstonden moerassige laagten: inlagen. Deze typisch Zeeuw se landschapselementen komen voor al voor aan de noordkust van Zeeuws-Vlaanderen, de noordkust van Noord-Beveland en de zuidkust van Schouwen. Veel Zeeuwen speel-

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 1998 | | pagina 19