VAN DE REDACTIE DOOR CHIEL JACOBUSSE Redactieadres Stichting „Het Zeeuwse Landschap" Landgoed Landlust Postbus 25, 4450 AA Heinkenszand Telefoon 0113-569110 Telefax 0113-569111 Postrekening 245740 Bank: ABN'AMRO Middelburg Bank: Rek.nr. 51.03.36.167 Giro van de bank 46882 I herstel van natuurwaarden, zoals r t in nationale en provinciale be- I dsnota's wordt nagestreefd vergt t el aandacht voor het fenomeen 1 rdroging. Vergeleken met een uw geleden zijn onze polders erg oog. Dat is geen klimaatskwestie, aar een rechtstreeks gevolg van 1 enselijk ingrijpen. De werkverschaf- I ig in de dertiger jaren, de ruil- 1 rkavelingen vanaf de jaren vijftig I ver in de zeventiger jaren; ze aren allemaal gericht op steeds 1 rdere ontwatering van de land- ouwgronden. Het heeft aan de atuurwaarden van het polderland I rote schade toegebracht. erhollandse planten en dieren, i aals dotterbloemen en kievits- I oemen, kemphanen en kwartel- I oningen moesten steeds meer errein prijsgeven. Hun huidige antallen belopen vaak niet meer an enkele procenten van de stand i an het begin van deze eeuw. I iatuurbeschermers hebben taai en vasthoudend op de desastreuse gevolgen van de verdroging ge wezen, en vanaf de tachtiger jaren hebben die geluiden langzaamaan lesultaten opgeleverd. Tenminste, in die zin dat er bij beleidsmakers oog kwam voor de teloorgang van karak teristieke "natte" natuurwaarden in ons land. Het signaleren en erkennen van het probleem betekent nog maar een bescheiden eerste stap op weg naar herstel. Het daadwerkelijk her stellen van wat verloren ging blijkt veelal een tamelijk moeizame weg. Om te beginnen is er een psycholo gische drempel die voor veel grond eigenaren erg hoog blijkt. Vernatting wordt al snel in verband gebracht met produktievermindering en handi caps bij het bewerken van het land. Logisch dat geen boer daar op zit te wachten. Al moet er meteen bij ge zegd worden dat vooral veeboeren in de Zeeuwse polders ook nogal eens te kampen hebben met te lage zo- merwaterstanden. Weiland vergt over het algemeen een hogere (grond)- waterstand dan akkerland, en in veel gebieden hebben de belangen van de akkerbouw voorrang gekregen bij verandering van de waterpeilen in het verleden. Een verandering van de polderwaterstand vereist een peilbe- sluit van het betreffende waterschap. Daarvoor is een lange procedure verplicht, waarbij iedere grond eigenaar zijn zegje kan doen. Dat is volgens goed democratisch beginsel, maar in de praktijk kan het wel betekenen dat een compleet natuur gebied verdroogt doordat er nog enkele kleine snippers particuliere enclave inliggen. En dat is wrang, omdat in het verleden vaak via de macht van het getal over de be langen van natuurgebieden heen- gewalst is. Maar ook als dat soort bezwaren zich niet voordoen is ver natting van een natuurgebied geen eenvoudige zaak. In veel Zeeuwse natuurgebieden is de natuurwaarde onlosmakelijk verbonden met een min of meer zilte inslag. Het zout in het bodemwater is afkomstig van zoute kwel en dat heeft een sterke invloed op de flora en fauna in een gebied. Als in dat soort gebieden vernatting plaatsvindt door het vast houden van regenwater, treedt er ook verzoeting op, en dat gaat ten koste van de meest streekeigen -en daarom meest bijzondere- natuur. Voor dat soort problemen zijn geen kant en klare oplossingen voor handen. Toch,... ondanks allerlei hobbels en problemen worden er op veel plaatsen vernattingsprojecten uitgevoerd. Van groot belang is daar bij dat ook de waterschappen en boeren over het algemeen van goede wil zijn. Voor natuurbeheerders biedt dit uitstekende kansen. Maar op letten blijft de boodschap. Het is nu erg verleidelijk om de mogelijkheden die er liggen met beide handen aan te grijpen, zonder dat er een ge degen visie aan ten grondslag ligt. Daarin schuilt een zeker gevaar: als verdroging plaatsmaakt voor ver zoeting is er voor de Zeeuwse natuurwaarden veelal nog niks gewonnen. Redactie J. van den Boom - G.j.C. Buth - M. jacobusse - M. van der Jagt - A. v.d. Wees - R.J.B.M. Willems Kopij Bijdragen voor dit blad in de vorm van artikelen, ingezonden stukken, foto's enz. kunnen worden gezonden aan de redactie. Inleveren voor het eind van elk kwartaal. Plaatsing van artikelen betekent niet dat deze het inzicht van de redactie weergeven. Advertenties en promotie PUBLIBORN media Zonnebloemstraat 46, Postbus 243, 4460 AE Goes Telefoon 0113-250505 Telefax 0113-250300 Vormgeving en productie Boom Kollektief, Goes Foto's en illustraties Ron Brouwer 1, 4, 5, 15, 18 Carolien Abrahamse 5,11 Chiel jacobusse 6, 7, 8, 9,14,15, 16,17 Wies de Bles 10 Archief PZC 11 Omslagfoto "Merkteken op het slik" (foto Ron Brouwer) Inhoudsopgave Agenda 2 Van de redactie 3 Week van het Landschap 4 Een wandeling door de geschiedenis en de natuur 6 Op zoek naar... schorrenplanten 8 Saeftinghe inspireert 10 Neeltje Jans 12 Adoptiegelden, wat doen we ermee 14 Uit het beheer 16 Boekbesprekingen 19 Kustvogels 24

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 1998 | | pagina 3