VSB FONDS ruim tien jaar geleden dit complex van schorren en slikken door de aan leg van de Philipsdam buiten het be reik van de getijden kwam te liggen kwam er een unieke ontwikkeling op gang. De schorrenplanten verdwenen in ras tempo en ze maakten plaats voor een wirwar van moerasplanten, zoals wilgeroosje, koninginnekruid, duinriet en akkermelkdistel. Maar daar bleef het niet bij: al snel verschenen de eerste bomen, die zich op de nieuw drooggevallen gronden in snel tempo konden ontwikkelen. Op de oude oeverwallen staan steevast vlieren, terwijl in de wat kleiïgere komgron- den wilgen gevestigd zijn: boswilg, grauwe wilg, katwilg en nog tal van andere soorten. Dat zijn de pioniers onder de bomen, maar inmiddels hebben ook berken en zelfs een enkele eik, spontaan een plekje weten te veroveren. De plantengroei is buitengewoon afwisselend. Tussen de zich ontwikkelende bossen groei en velden manshoge adelaarsvarens, terwijl in de oude getijdekreken de laatste zoutplanten zoals zeekraal en engels slijkgras een miezerig bestaan leiden. Zeer de moeite waard zijn de zandige geuloevers, waar planten als duizendguldenkruid en bleekgele droogbloem hun plekje gevonden hebben. Die groeien trouwens, samen met parnassia, late zegge en waterpunge ook op het vroegere slikkengebied "Beukelenberg", waar door intensieve begrazing een ganzen- opvanggebied gecreëerd is. Rijke vogelstand De Slikken van de Heen zijn bekend om hun vogelrijkdom. Alle excursies staan daar uitgebreid bij stil. Kieken dieven en lepelaars, dodaarzen en wintertalingen; allemaal zijn ze hier volop te vinden. Maar ook putters, kneuën en andere kleine zangertjes ontbreken zelden. Grauwe ganzen, rotganzen en nijlganzen doen het ganzenopvanggebied alle eer aan en langs de vooroever dribbelen allerlei steltlopers. Wie weet passeert ook weer de visarend, want juist in deze tijd van het jaar wordt die hier regel matig gezien. Andere dieren Reeën zijn heel talrijk in het gebied, maar je hebt wat geluk nodig om er tijdens een excursie één tegen te komen. Maar het moet al gek gaan wil je niet oog in oog komen te staan met zo'n ruigbehaarde Schotse hooglander met zijn reusachtige horens. Padden, vlinders en libellen leven hier in overvloed en naar be weerd wordt is ook Reintje de Vos niet echt zeldzaam. Kortom: iedere tocht levert wel de nodige verras singen op. Natuurlijk welkom Alle activiteiten in de Week van het Landschap zijn gratis toegankelijk. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden voor de postentocht of de doordeweekse rondleidingen. Groepen van meer dan 10 personen en deelnemers aan de tocht voor minder-validen worden verzocht om hun komst vooraf even te melden via ons (nieuwe) telefoonnummer 0113-569110, of schriftelijk aan ons kantoor: Stichting Het Zeeuwse Landschap, Postbus 25 - 4450 AA Heinkenszand Schotse hooglander op de Slikken van de Heen. Bloeiende moerasandijvie langs de vooroever. Het VSB Fonds steunt initiatieven met een sociale, culturele of educatieve strekking. Bovendien is natuurbehoud een belangrijk aan dachtsgebied. Inmiddels bestaan goede banden met verschillende natuurbeschermingsorganisaties, waaronder de provinciale Land schappen. m fgna

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 1998 | | pagina 5