EEN WANDELING DOOR DE GESCHIEDENIS EN DE NATUUR DOOR CAROLIEN ABRAHAMSE eel mensen denken dat je alleen in een bos 'de natuur kan beleven'. Of dat je er een boek op na moet slaan om te weten hoe het landschap zich heeft gevormd en wat er vroeger mee werd gedaan. Tijdens een wandeling door de Yerseke Moer ontdek je dat beiden niet altijd op gaan. Want een wandeling door de Yerseke Moer is een wandeling door de natuur en door de geschiedenis van Zeeland. Hollebollig, drassig weiland in de Yerseke Moer. Viewer en wandelroute Die wandeling kan al gemaakt worden zonder het gebied te be treden. Die mogelijkheid biedt de stereo-viewer, die aan het begin van de wandelroute staat. De twintig afbeeldingen geven een indruk van de meest bijzondere waarden van dit gebied. Omdat deze drie-dimensio naal zijn heb je het idee dat je mid den in het gebied staat en dat je de grote ratelaar vast kunt pakken om even te 'ratelen'. Maar daarmee moet nog even gewacht worden... Door het informatiebord aan het begin van de wandeling te lezen wordt het ont staan van dit oudlandgebied duide lijk. Aan het begin van de jaartelling doorbraken zware stormvloeden de strandwal. Hierdoor zochten kreken en geulen een weg door het toen malige veengebied. Het water in deze geulen voerde, onder invloed van het tij, veen af en zand aan. In de loop van de jaren verlandden veel van deze geulen. Deze kwamen als een rug in het landschap te liggen, omdat daar geen veen meer in de bodem aanwezig was Schaapherders, de eerste bewoners, zochten in het drassige Zeeland de drogere plaatsen op om over te lopen en gebruikten daarvoor deze hoger gelegen kreek ruggen. Als wandelaar in de Moer doe je dat precies zo, als je het eerste deel van de wandelroute, een slingerend pad, volgt. Vogels Dat deel behoort tot het openbare wegenstelsel, want een vrouw met een volle boodschappentas aan haar stuur rijdt voorbij. "Als ik naar de stad ga, rijd ik altijd door dit prach tige gebied. Het meest geniet ik van de vele vogelgeluiden, op verre af stand hoorbaar in deze stille omge ving. Veel verstand heb ik niet van vogels, maar met je oren en ogen kom je een heel eind. Je hoort heel duidelijk "grutto, grutto", "tu-reluur, tu-reluur" of "kie-wiet, kie-wiet", de vogels die zichzelf voorstellen. Vooral in het voorjaar is het raak. Dat doen ze omdat ze dan broeden, en mij 'als gevaar' voor hun broedende vrouwtje signaleren". Dat er veel te zien en te horen is, is niet zo verwonderlijk als je bedenkt hoeveel kluten, grutto's, tureluurs en kieviten hier broeden. Dankzij het achterwege laten van be mesting en ontwatering vertoont de weidevogelstand in het reservaat al jarenlang een stijgende lijn. Voor vrijwel alle weidevogelsoorten geldt dat de stand in het reservaat de afgelopen decennia meer dan ver dubbeld is. En nog steeds wordt er vooruitgang geboekt. Veen in de grond De wandeling voert via een onver hard pad de weilanden in, waar een informatiebordje ons erop attendeert dat ook de plantengroei de loop van voormalige geulen verraadt. Inderdaad: in de vorm van schitte rende kleurverschillen in de begroei ing van het grasland, wisselen donker en licht elkaar in een mozaïekvormig patroon af. Door overspoeling met het zoute zeewater nam het poreuze veen zout op. Daar waar geulen liepen is geen zout in de bodem aanwezig. In de laaggelegen gedeel ten zie je daarom een fraai ontwik kelde zoutvegetatie met planten als zilte rus, zeeaster en het gewone

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 1998 | | pagina 6