weldergras wat een blauw/groene ;loed over zich heeft. Door deze oute vegetatie baant zich in de loop 'an een voormalige geul een strook net zoetwaterplanten, zoals de geel- ;ekleurde grote ratelaar, reukgras en iet paarse knoopkruid. ïven verderop is er nog een bijzon der patroon in het landschap aan- vezig; laaggelegen vochtige stroken. Het zijn legakkers. Een volgend ïlement uit de Zeeuwse geschiede- ïis, het moerneren, kun je hieruit af- ezen. Moerneren betekent veenwin- ïen en vooral in de Middeleeuwen nas dit een belangrijke economische activiteit. De winst viel te behalen uit iet zout wat uit het veen gehaald A/erd. Zout was in die tijd erg be- angrijk als conserveermiddel. Het /een werd in stroken uit de grond jespit en op een karretje afgevoerd. Het reliëf wat daardoor in het land- .chap ontstaan is in de Yerseke /oer nog heel duidelijk te zien. 'aard, koe en schaap ets verderop kijkt een koe brutaal 'anachter een raster toe. Een boer, o te zien aan zijn werkoverall, loopt ussen het vee rond. Hij blijkt een 'an de tien boeren te zijn die met de stichting Het Zeeuwse Landschap :en pachtovereenkomst hebben om ïun vee hier te laten grazen. "Dit ■ijn jonge vaarzen, die worden nog liet gemolken. Zij hebben weinig landacht en verzorging nodig, maar ïatuurlijk kom ik af en toe eens een rijkje nemen of alles goed gaat". Hnkele weilanden verderop staan laarden te grazen. Het is goed te ien dat beide grazers er een andere 'orm van begrazing op na houden. Het koeien-weiland is min of meer ■en egale grasmat, waar koeien het ekkerste en meest volle gras opge- jeten hebben. Paarden zijn meer rritische begrazers. Meter voor meter >electeren zij ieder hapje. Urineren ?n mesten doen zij op bepaalde plaatsen, latrineplaatsen genoemd. Dergelijke plaatsen bieden aan diver se schimmels en paddestoelen kans om te groeien. Het laatste stuk van de wandelroute voert langs een wei land dat begraasd wordt door scha pen. Door hun egale begrazing laten zij een gladde vegetatiemat achter. De traditie van verschillende begra- zingsvormen wordt in de Yerseke Moer al eeuwen toegepast en voort gezet. Door de verschillende samen stelling van de weilanden die daardoor ontstaat krijgt alle voorkomende en mogelijk voorkomende flora een kans. Beheersmaatregelen "Jammergenoeg waagt geen van de soorten begrazers zich aan de dis tels", grapt regiobeheerder Chris de Groot. "Want de distelsituatie be heersbaar houden is één van de maatregelen in dit gebied die veel tijd in beslag neemt". Chris heeft enkele medewerkers die meehelpen aan het onderhoud van de gebieden in Midden-Zeeland, waartoe de Moer behoort. Andere voorkomende werkzaamheden zijn het onderhoud van rasters, hek werk en drink watervoorziening voor het vee en het toezicht op die dieren. Maar ook het in de gaten houden van de hoogte van de wa terstand, het peil beheer, behoort tot het taken pakket van de regiobeheerder. Wandelroute "En natuurlijk de communicatie rondom dit unieke Kievit. gebied, uiteenlopend van excursies en planologisch overleg tot het markeren van een wandelroute. Dat laatste werpt zeker zijn vruchten af, want veel mensen zijn geïnteres seerd in dit bijzondere gebied. De belangstelling was op een gegeven moment zo groot, dat we hiervoor een oplossing zochten. En die heb ben we gevonden; belangstellenden kunnen nu op eigen gelegenheid het gebied ervaren door middel van het volgen van een wandelroute. Deze is gemarkeerd met rode paaltjes. De wandelaar wordt van de meest be langrijke informatie voorzien met behulp van tekstborden. Het uitzetten van deze route blijkt in de praktijk goed te werken, want veel mensen maken gebruik van de geboden mogelijkheid. Wellicht u ook!!! De route start bij het werkschuurtje aan de Reeweg langs het kanaal, vlak na de Postbrug. Als u dat nog dit jaar van plan bent moet u niet al te lang wachten: de route is toegankelijk van juli tot november. Gemoerd Land.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 1998 | | pagina 7