Natuur in de maak in West-Zeeuws-Vlaanderen y Door Nanda van den Berg Z JSTAJ LAi\TDSCHA?< 16 Wanneer je in West-Zeeuws-Vlaanderen een rondje langs allerlei natuurgebieden fietst, kom je ze zeker tegen: grote graafmachines en karren vol grond. Blijkbaar wordt het landschap ter plekke ingrijpend verbouwd. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk? Op dit moment worden er in West-Zeeuws-Vlaanderen drie grote natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd voor Het Zeeuwse Landschap: De Herdijkte Zwarte Polder, Versche Polder en Zwartegatse Kreek. i.i Overzicht van de ligging van de drie besproken natuurontwik kelingsgebieden in West-Zeeuws- Vlaanderen. (Nanda van den Berg) De drie gebieden waren tot voor kort in gebruik als landbouwgrond. Afgelopen jaren heeft Het Zeeuwse Landschap de percelen verworven. Ondertussen is door de Werkgroep Natuurontwikkeling van de Provincie Zeeland een natuurontwikkelingsplan opgesteld. Zodra alle grond verworven was en de inrichtingsplan nen klaar waren, is door een derde partij, de Dienst Landelijk Gebied, de uitvoering van de plannen gestart. Nu is de uitvoering in volle gang. Naar verwachting zijn deze projecten eind dit jaar klaar. Herdijkte Zwarte Polder De Herdijkte Zwarte Polder is een 18 hectare grote pol der, gelegen aan de kust van West-Zeeuws-Vlaanderen tussen Nieuwvliet en Cadzand. Grenzend aan dit gebied ligt het natuurgebied Verdronken Zwarte Polder. Beide polders zijn genoemd naar het Zwarte Gat, de geul die tot aan het begin van de 15e eeuw de Herdijkte- en Verdronken Zwarte Polder Breskens Zwartegatse Kreek Versche Polder Oostburg Sluis Aardenburg eilanden Cadzand, Groede en Wulpen van elkaar scheidde. Vanaf 1422 zijn de polders, die toen nog één polder vormden, diverse keren ingedijkt en weer onder water gezet. In 1829 is een gedeelte van het Zwarte Gat herdijkt; de huidige Herdijkte Zwarte Polder. In 1953 is de zee toch weer binnengedrongen. De stroom- gaten zijn nog hetzelfde jaar gedicht en de dijken versterkt. Het oostelijk deel van de Zwarte Polder is na 1802 nooit herdijkt, en vormt nu de Verdronken Zwarte Polder. Tot voor 1953 bestond de zeewering van de Herdijkte Zwarte Polder uit een met duintjes overstoven kade. Er was toen een geleidelijke overgang aanwezig van de kust naar het achterliggende polderland. Door deze situatie gedeeltelijk te herstellen worden gradiënten in hoogteligging, grondsoort en vochtgehalte terug gebracht. In combinatie met een verhoging van de grondwaterstand en het gedeeltelijk afgraven van de bodem, kunnen zich aan vocht gebonden, zoete natuurwaarden ontwikkelen in de vorm van bloemrijke graslanden. Deze bloemrijke graslanden vormen een geschikt leefgebied voor weidevogels als scholekster, tureluur en graspieper. In het plangebied worden ook diverse poelen gegraven, welke een geschikt leefgebied vormen voor de kamsalamander. Het zand voor de duintjes wordt uit de Verdronken Zwarte Polder gehaald. Daar wordt een verzande geul opnieuw uitgegraven om meer invloed van zout water in het gebied te krijgen. Maar voor het zover is, duurt het nog wel even. Naar verwachting zal het circa tien jaar duren voordat het gebied zich volledig ontwikkeld heeft. Zwartegatse Kreek De Zwartegatse Kreek ligt aan de kust van West- Zeeuws-Vlaanderen, ten noorden van Groede en Nieuwvliet. Ten noorden liggen de natuurgebieden Cletemspolder en Groesche duintjes. De naam Zwarte Gat kwamen we ook al tegen bij de ontstaansgeschiedenis van de Herdijkte Zwarte Polder. Het Zwarte Gat lag echter een stuk westelijker.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2005 | | pagina 16