mTe genej llilm IW 3® it I **■- n». W ■'-: -. Jmtnw A *53 In het boek 'Deltalandschap', dat Stichting Het Zeeuwse Landschap eind 2004 uitbracht, staat op blad zijde 156 een kaart afgedrukt waarop is aangegeven welke delen van Zuidwest-Nederland overstroomd waren tijdens de Watersnoodramp van 1953. Deze kaart vormt oor spronkelijk een bijlage van het fotoboek 'De Ramp', uitgekomen in 1953. De heer P.A. Stoon uit Burgh-Haamstede wees onlangs ondergetekende er op dat deze kaart niet geheel juist is. Namelijk, niet het gehele poldergebied van Ook bij natuurbeheer vormen rechts zekerheid en de financiën belangrijke basisvoorwaarden. De Stichting Het Zeeuwse Land schap beheert ruim 8000 hectare natuurgebied. Hiervan is ongeveer 2200 hectare eigendom van de Stichting en de overige oppervlakte wordt beheerd op basis van erfpacht, pacht of gebruiksovereenkomst. Wat betreft de zekerheid voor Het Zeeuwse Landschap van het grondrecht op langere termijn is de laatst genoemde con tract vorm, een gebruikersover eenkomst, het minst sterk, en biedt een erfpachtovereenkomst de meeste juridische zekerheid. Een groot deel van het beheersgebied van de Stichting wordt gevormd door buitendijks gelegen gebieden, zoals Het Verdronken Land van Saeftinghe, de Hoge Platen en de Verdronken Zwarte Polder, welke eigendom zijn van de Domeinen (Ministerie van Financiën). Tot voor kort was in de meeste gevallen de contractvonn die hiervoor tussen Domeinen en Het Zeeuwse Landschap afgesloten was een gebruiksovereenkomst. Zo n over eenkomst kan de grondeigenaar in principe binnen enkele weken ontbin den, zonder datje daar als gebruiker wat tegen in kunt brengen. Al langer streefde Het Zeeuwse Landschap dan ook naar het omzetten van dergelijke overeenkomsten in erfpachtovereen komsten. Een erfpachtovereenkomst betekent echter dat de eigenaar gedu- Schouwen-Duiveland werd over stroomd. Enkele kleinere polders in het centrum van het eiland, onder andere Polder Zonnemaire, Polder Nieuw Bommenede en deels Polder Noordgouwe, bleven droog. Dit droge gedeelte werd toen de 'corridor' genoemd. Een droge cor ridor dwars over het eiland, van Zonnemaire via de Schouwse dijk naar Zierikzee. Deze droge kern heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens de herstelwerkzaamheden in 1953 (bron: J.L. Kool-Blokland (2003) boek 'De Rand van 't Land, Waterschapsgeschiedenis van Schouwen-Duiveland j. Doordat de corridor droog bleef, zijn er nu nog een aantal echt oude bomen in Schuddebeurs aanwezig en komen er hier in enkele parkbos- sen stinzeplanten uit vroegere tijden voor. Aangezien de kaart uit 1953 nu nog steeds los verkrijgbaar is, en min of meer door het leven gaat als dé algemene overzichtskaart van De Ramp, is deze corrigerende medede ling van extra belang. rende de contractduur weinig over die grond te zeggen heeft. Zeker buiten dijks. waar gronden kunnen afkalven of aangroeien of scheepvaartbelangen spelen, ligt zoiets moeilijk voor de Staat. Vandaar dat dit bespreekpunt met Domeinen lange tijd stagneerde. Onlangs heeft echter een andere recente overheidsontwikkeling tot een andere opstelling van Domeinen geleid. Het subsidiëringssysteem van het ministerie van LNV voor de uitvoer van het natuurbeheer (Programma Beheer) is enkele jaren geleden gewijzigd. Deze jaarlijkse beheerssubsidies die natuurbeheer ders en boeren met een beheers overeenkomst ontvangen, worden tegenwoordig voor 50 door de Eu ropese Unie betaald. En Brussel stelt hierbij als voorwaarde dat de grond waarvoor een natuurbeheerssubsidie ontvangen wordt öf eigendom van de beheerder is. öf dat de beheerder de grond in erfpacht heeft. Aangezien de hoeveelheid beheerssubsidie die uitgekeerd wordt, gerelateerd is aan het aantal hectares beheersgebied, dreigde Het Zeeuwse Landschap zo jaarlijks enkele eurotonnen aan beheersinkomsten te gaan mislopen. Met dit beeld in het vooruitzicht is Domeinen, in afstemming met Rijks waterstaat, die met het beheer van de grote Deltawateren ook een belang heeft bij wat er met de buitendijkse gronden gebeurt, op 30 mei j.l. ak koord gegaan met het afsluiten van een aantal erfpachtovereenkomsten voor buitendijkse beheersgebieden van Het Zeeuwse Landschap. Niet voor alle buitendijkse beheersgebie den is zo'n erfpachtovereenkomst afgesloten, maar wel voor een zeer aanzienlijke oppervlakte, waarbij Saeftinghe met 3031 hectare de groot ste bijdrage levert. G.J.C. Buth ZeeuwsLandschop 21

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2005 | | pagina 21