Graafwerkzaamheden aan de strandgeul van de Verdronken Zwarte Polder. Ncindci van den Berg het zeewater minder vaak het schor, alleen nog bij springtij en een stevige aanlandige wind. De kudde Drentse heideschapen die het oostelijke deel van het schor begraast, zorgt ook voor variatie in de vegetatie. Het gras wordt door de schapen kort gehouden, waarvan soorten als fraai duizendgulden- kruid, krielparnassia en sierlijk vetmuur profiteren. De duinen aan de noordzijde van het gebied zijn grotendeels begroeid met een dicht duinstruweel, met soorten als vlier, meidoorn, duindoorn en diverse rozen en bramen. Zangvogels als grasmus, nachtegaal en rood- borsttapuit broeden in het struweel. Aan de strandzijde van de duinen vindt nieuwe duinvorming plaats. Hiervan profiteren typische soorten van de zeereep als blauwe zeedistel, strandbiet en zeevenkel. Een bijzondere Rode Lijst-soort voor de Verdronken Zwarte Polder is de nauwe korfslak. Dit slakje, dat nog geen 2 mm groot is, wordt vooral aangetroffen op vochtige plaatsen, duindoornvegetatie ontwikkelen, waar soorten als braantsluiper en roodborsttapuit een geschikt habitat kunnen vinden. Over een periode van circa tien jaar zal het gebied zich zo hebben ontwikkeld, dat de gestelde natuur doelen gehaald zijn. De Verdronken Zwarte Polder heeft al een gevarieerde flora en fauna. In 1992 zijn er tijdens een inventarisatie 228 plantensoorten gevonden. Op het schor zijn typerende planten als lamsoor, zulte (zeeaster) en zeekraal te vinden, maar ook zeldzame soorten als gesteelde zoutmelde en laksteeltje. Met name deze laatste twee soorten hebben het de laatste jaren moeilijk. Het zijn echte pionier- planten. Het regelmatig overspoelen van het schor is voor deze pionier soorten van levensbelang. Door over stroming ontstaan er telkens nieuwe open plaatsen waar deze soorten zich tijdelijk kunnen vestigen. Doordat de geulen dichtgeslibd waren, en door ophoging van het schor, bereikte - -y-.r De uitgegraven strandgeul van de Verdronken Zwarte Polder. Nanda van den Berg 10 ZeeuwsLandschap

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2006 | | pagina 10