Bestendiging van een jarenlange samenwerking oog op draagvlakversterking werd afgesproken om de medewerkers van Dow (ver boven de 2000 werknemers) zoveel mogelijk bij het streven van de Stichting te betrekken. Dat gebeurde door een heel scala aan maatregelen. Zo werd overeengekomen dat alle werknemers die dat wilden, zich konden aanmelden voor een cadeau lidmaatschap. Dat houdt in dat ze gratis ons tijdschrift en andere voor delen van donateurs zouden genieten. Ongeveer de helft van de medewer kers maakte gebruik van deze moge lijkheid. Verder werd er een aantal keren een speciale Westerscheldedag voor de werknemers van Dow geor ganiseerd. Daarbij werden activitei ten in het bezoekerscentrum, excur sies en vrijwilligerswerkprojecten uitgevoerd. gedoneerd ten behoeve van een vogel observatiehut in het Groote Gat. En zo zijn er in de loop der jaren veel dwarsverbanden ontstaan. Vorig najaar werd het adoptiecon tract voor de Paulinaschorren, de Hooge Platen en het Verdronken Land van Saeftinghe voor de tweede keer verlengd, tijdens een feestelijke bijeenkomst in het bezoekerscentrum De filmzaal in Saeftinghe draagt inmiddels ook de naam van het bedrijf. Het investeren in de leefomgeving past erg goed in het gezegde dat we binnen Dow tegenkwamen: "Wij hebben de aarde niet geërfd van onze ouders, maar geleend van onze kin deren". Daar hebben we verder niets aan toe te voegen. Dat ook de werknemers van Dow betrokken zijn bij de onderlinge relatie, blijkt niet alleen door de interesse voor deze dagen. Toen één van de teams een geldprijs won voor innovatief werken werd de opbrengst Dhr. M. Jacobusse is hoofd externe betrekkingen en mevr. C. van de Kreeke-Abrahamse is medewerkster externe betrekkingen bij Stichting Het Zeeuwse Landschap.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2006 | | pagina 15