Uit het landschap Door Marten Hemminga Het Zeeuwse Landschap zeventig jaar in touw voor natuur en landschap p. 4 Stichting Het Zeeuwse Landschap bestaat dit iaar zeventig iaar. Ook na zeventig iaar blijkt de Stichting nog steeds vitaal. Marten Hemminga licht het belang van de Stichting voor natuur en cultuur in Zeeland toe. Terra Maris: hét Zeeuwse museum voor natuur en landschap p. 6 Met de omvorming van het ZBM tot museum voor natuur en landschap, Terra Maris, gaat een belangrijke wens van Het Zeeuwse Landschap in vervulling. Met dit nieuwe museum kan op een aantrekkelijke en aansprekende manier de bijzondere ontstaansgeschiedenis en de natuur van Zeeland worden belicht. Strandgeul in ere hersteld p. 8 Bijna twee miljoen kruiwagens zand ziin er uit de strand geul van de Verdronken Zwarte Polder in West-Zeeuws- Vlaanderen gehaald. De zee heeft weer volop toegang tot de polder. Ook de natuurontwikkeling van de nabijgelegen Herdiikte Zwarte Polder krijgt de aandacht. Historische vogelwaarnemingen in Zeeland p. 12 Tijdens ziin historisch-geografisch onderzoek komt Frans Beekman in de archieven heel wat vermeldingen van vogels tegen. Deze werpen een bijzonder licht op de vroegere vogelstand in Zeeland. Bestendiging van een iarenlange samenwerking p. 14 Al meer dan vijftien iaar draagt Dow bij aan het beheer en de instandhouding van belangrijke Zeeuwse natuur gebieden, zoals de Hooge Platen, de Paulinaschorren en het Verdronken Land van Saeftinghe. Het adoptiecontract voor deze gebieden werd vorig naiaar voor de tweede keer verlengd. Bijen in de voorjaarstuin p. 16 In heel wat tuinen spelen zich in het voorjaar drama's in een notendop af. Chiel Jacobusse vertelt over drama's in het leven van een sachembii. Koert p. 18 Dit keer gaat het over lieveheersbeestjes. Wat weet ie er al van? Staat ieder stipje op het schild voor een levensjaar of toch niet? Lees er maar snel over! Landschap in 't kort Agenda p. 20 P. 22 Schuivende grenzen Na wat geharrewar is ook de Tweede Kamer akkoord gegaan met de natuurherstelmaatregelen in de Westerschelde, als onderdeel van een pakket dat op de langere termijn het Schelde estuarium veiliger, toegan kelijkheid en natuurlijker moet maken. Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Zeeland hadden al eerder ingestemd. De natuurherstelmaatregelen zullen inhouden dat zon 600 hectare polder onder invloed van het getij wordt gebracht, en dus van landbouwgrond zal veran deren in estuariene natuur. Goed beschouwd is dat een kleine revolutie. Voor het eerst wordt op een flinke schaal land aan het water "prijs'gegeven, niet zoals in voorbije eeuwen zo vaak heeft plaatsgevonden, door toedoen van een stormvloed, maar vrijwillig, op basis van rationele afwegingen. De natuur van de Westerschelde zal er zonder twijfel wel bij varen, en daar gaat het in de eerste plaats om. Maar er zijn wel degeiijk ook andere waar devolle aspecten aan ontpolderingen. Zoals de mogelijke combinatie met kustveiligheid. De ontpoldering kan in principe zo worden vormgegeven dat door de natuurlijke vorming van een schorbuffer vóór de nieuwe zeedijk, een duurzame, verbrede zeewering ontstaat. Ook kan het ontpolderde gebied een aanwinst zijn voor de recreatieve en landschappelijke ontwikkeling van een regio. Weinig genoemd in verband met ontpolderingen. maar wel degelijk van belang, is de economische waarde die (nieuwe) wetlandnatuur heeft als kraam- en kinderkamer voor allerlei waterdieren, en als zelfreinigend biologisch systeem. De stap die nu voor het eerst wordt gezet, het opgeven van de tot dusver onaantastbare grens tussen land en water, brengt onze samenleving ook mentaal dichter bij een ander potentieel waardevol perspectief: het verzach ten van de overgangen tussen land en water, en het loslaten van de scherpe scheiding tussen zoute omstandigheden buitendijks en zoete binnendijks. Gecontroleerd toelaten van zout water achter de dijk kan nieuwe, waarde volle economische activiteiten in Zeeland mogelijk maken en tegelijk land schappelijke en ecologische winst opleveren. Zeeland heeft met zijn deltawa teren een kustlijn van honderden kilometers, welke andere provincie kan dat ook zeggen? Daar moet een op meerdere fronten waardevolle invulling aan gegeven kunnen worden. Wat mij betreft dus geen Westerschelde Container Terminal of meer industrie, maar wel extensieve kweek van zoutwatervis of schaaldieren in een landschappelijk goed vormgegeven zilte overgangszone achter de dijk! Dr. M.A. Hemminga is directeur van Stichting Het Zeeuwse Landschap. Voorzijde: Tureluur, 'daeke' op z'n Schouws. ZeeuwsLandschap 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2006 | | pagina 3