Dit jaar is het 70 iaar geleden dat Stichting Het Zeeuwse Landschap werd opgericht, om precies te ziin, op 25 februari 1936. Dit gebeurde op initiatief van de toenmalige voorzitter van de landelijke Vereniging Natuurmonumenten, Mr. Van Tienhoven, die ook in andere delen van het land provinciale Landschappen had opgericht. Hii besefte dat natuurbescher ming een zaak was waarvan het welslagen afhangt van lokale betrokkenheid en lokale initiatieven. Zeventig iaar later is de Stichting nog steeds groeiend in omvang en betekenis. Het Koetshuis van landgoed 'Landlust' is al vele iaren het hoofdkwartier van Stichting Het Zeeuwse Landschap. Chiel Jacobusse Uit de gestaag groeiende aantallen donateurs die in heel Nederland de provinciale Landschappen onder steunen, blijkt dat de betrokkenheid van het publiek bij natuur en land schap in hun directe omgeving eer der toeneemt dan afneemt. Ook Het Zeeuwse Landschap groeide: sinds het 65 jarig jubileum in 2001 van 10.000 donateurs tot ruim 11.000 nu Min of meer gelijk opgaand met deze groei, nam de omvang van de door het Landschap beheerde natuurgebieden toe: van 7430 hec tare per 1 januari 2001 naar 8163 hectare aan het begin van dit jaar. Dat gebeurde door vele kleine en grote verwervingen door de hele provincie heen. In combinatie met de toename in beheerde gebieden van onze collega-terreinbeherende organisaties, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, groeit zo de omvang van de beschermde, veilig gestelde natuur in Zeeland. De Ecologische Hoofdstructuur van de provincie, het netwerk van natuur gebieden dat in het begin van de negentiger jaren door de Provincie Zeeland op de kaart is gezet, wordt zo steeds meer werkelijkheid. Natuur en cultuur Het is heel verheugend te con stateren dat jaar in jaar uit telkens nieuwe gebieden en gebiedjes kun nen worden toegevoegd aan het natuurareaal van Zeeland. Dat is goed voor planten- en diersoorten die daarmee een ruimer leefgebied krijgen. Het betekent ook dat voor inwoners en bezoekers van onze pro vincie natuur letterlijk steeds vaker in beeld komt. En ik ken eigenlijk niemand die daar niet positief over denkt! Waar mogelijk proberen we de natuurgebieden beleefbaar te maken door aanleg van paden, wandelroutes en observatiepunten. Dat is niet altijd eenvoudig of overal mogelijk, want veel van de typisch Zeeuwse deltanatuur is behoorlijk kwetsbaar: niettemin zijn er tal van plekken waar dat voluit wel kan. Mijn persoonlijke favorieten: de wandelroute door de Slikken van de Heen en de prachtige routes door het duingebied Oranjezon. Stichting Het Zeeuwse Landschap heet niet voor niets zo. Het doel van de Stichting is behoud en ontwik- ZeeuwsLandschap Ook het beheren van cul tureel erfgoed behoort tot de doelstellingen van de Stichting. Retranchement, Fort Nassau Chiel Jacobusse p. 5: De Beekhoekspolder, een recente aanwinst van de Stichting. Chiel Jacobusse

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2006 | | pagina 4