Chiel Jacobusse de mogelijkheden vergroot voor de terugkeer van vogels van hagen en houtwallen die al decennia lang in de verdrukking zitten. Tegelijkertijd wordt het landschap weer een stuk aantrekkelijker. Inmiddels is de eerste serie van contracten met boeren en andere grondbezitters gesloten voor de aanplant en beheer van heggen en bosjes, en is een daadwerkelijk begin gemaakt met de aanplant. We verwachten dat. nu het project eenmaal loopt, andere eigenaren zullen aansluiten, en er daardoor nog heel wat meer heg gen en bosjes zullen verschijnen op Walcheren! Elders in de provincie probeert het Landschap de restau ratie van historische boerderijen in samenhang met de verrijking van de bijbehorende landbouwgrond met natuurelementen van de grond te krijgen. Door bescherming van natuurgebieden én verbetering van Initiatieven Wat betreft de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het buitengebied zijn er veel bedreigende ontwikkelingen te noemen, maar tegelijkertijd zijn er ook veel kansen en mogelijkheden voor behoud en verbetering. Juist om die redenen heeft Het Zeeuwse Landschap in de afgelopen jaren in het buitengebied flink wat ini tiatieven genomen. Ik noem er een paar: samen met de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, de ZLTO, heeft Het Zeeuwse Landschap een proefproject uitgevoerd om het natuurrende- ment van akker(natuur)randen door een uitgekiende mix van plantensoorten te verbeteren. En is samen met de Stichting Landschapsbeheer Zeeland, onder het motto "Walcheren weer de tuin van Zeeland!" het initiatief genomen om het akkergebied van Noordwest-Walcheren te verrijken door de aanleg van Zeeuwse heggen en bosjes. Op die manier worden keling van (het staat eerbiedwaardig ouderwets geformuleerd in de statu ten) "natuur- en landschapsschoon waartoe mede worden gerekend bijzonderheden op het gebied der natuurlijke historie en voortbreng selen der menselijke werkzaamheid". De Stichting rekent dus al 70 jaar óók de bescherming van het land schap buiten de natuurreservaten, en het behoud van cultuurhistorisch waardevolle elementen tot haar werkgebied. Om die reden probeert de Stichting invloed uit te oefenen op de landschapsontwikkeling van Zeeland en beheert de Stichting -om maar wat te noemen- al sinds jaar en dag de kasteelfundamenten van de Hellenburg, het grootste deel van de vliedbergen in Zeeland, en de histo rische eendenkooi op St. Philipsland. het agrarisch gebied, zal Zeeland zijn ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden hopelijk kunnen behouden, tegen bedreigen de ontwikkelingen in. Het Zeeuwse Landschap wil daar zijn concrete bijdrage aan blijven leveren. Cadeau Bij een lustrumviering horen cadeaus. Wij willen graag onze de donateurs en sponsors die ons ondersteunen in ons werk. en die zo wezenlijk zijn voor het draagvlak van de Stichting in de Zeeuwse samenleving, graag een blijk van waardering geven. En dan natuurlijk één die past bij het werkveld van de Stichting. Wij zijn druk bezig daar een vorm aan te geven. Daar hoort u rond de zomer meer over! Dr. M.A. Hemminga is directeur van Stichting Het Zeeuwse Landschap. Oraniezonbos

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2006 | | pagina 5