Sedert december vorig iaar hoort het Zeeuws Biologisch Museum (ZBM) in Oostkapelle officieel bij Stichting Het Zeeuwse Landschap. Met de omvorming van het ZBM tot museum voor natuur en landschap, Terra Maris, gaat een belangrijke wens van Het Zeeuwse Landschap in vervulling. Met dit nieuwe museum kan op een aantrekkelijke en aansprekende manier de bijzondere ontstaansgeschiedenis van Zeeland en de natuur van de provincie voor het voetlicht worden gebracht. De combinatie met de bijbehorende heemtuin maakt Terra Maris tot een uniek museum. Binnenkort is het Zeeuws Biologisch Museum dus niet meer. Dat klinkt echter dramatischer dan het is. Want wat het ZBM in al die jaren heeft opgebouwd, gooien we natuurlijk niet weg. Integendeel, we zullen de kracht van het ZBM versterkt terug laten komen in het nieuwe museum voor natuur en landschap. Zo zal er van de collectie méér dan voorheen te zien zijn en de link tussen de ten toonstelling binnen en de heemtuin buiten zal beter tot zijn recht komen. Het ligt voor de hand om in deze periode ook stil te staan bij de vra gen als: welke collectieonderdelen zijn in het toekomstige museum onmisbaar, en zijn er collectievelden die nieuwe aandacht behoeven? Daarom is er een collectieplan opgesteld waarin dergelijke vragen beantwoord worden. Een collectie plan is sowieso een noodzakelijk document om het predikaat "gereg istreerd museum" te krijgen, en uiteraard willen we dat Terra Maris dat predikaat krijgt. Metamorfose De metamorfose van het museum is al in volle gang. Het meest zicht baar daarvan, op dit moment, is de aanbouw van een nieuwe ont vangstruimte. Het monumentale koetshuis, waarin het ZBM geves tigd was, voldoet niet meer aan de eisen van de tijd en is te klein. Om de monumentale status van het gebouw niet aan te tasten of juist goed tot z'n recht te laten komen, is gekozen voor een glazen aanbouw. Daarin worden balie, museumwin kel en -café ondergebracht. Het wordt een vrij toegankelijke ruimte, die in de toekomst ook een functie krijgt als bezoekerscentrum voor het omliggende gebied. Achter de schermen wordt intussen hard gewerkt aan de nieuwe perma nente tentoonstelling. Er zijn vier Luchtfoto van het museum terrein en kasteel Westhove voor de verbouwing van het koetshuis waarin het ZBM gevestigd was. Jacqueline Midavaine ZeeuwsLandschap

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2006 | | pagina 6