Het inrichten en beheren van natuurgebieden is een boeiend proces. Het betekent voortdurend keuzes maken en bijsturen in de natuurontwikkeling, zodat gestelde natuurdoelen worden gehaald en worden behouden. Soms betekent bijsturen krachtig ingrijpen, ook in bestaande natuurgebieden. Een voorbeeld daarvan is het uitgraven van de strandgeul in de Verdronken Zwarte Polder. Om het zeewater toegang te blijven garanderen tot het schor van dit natuur gebied, essentieel voor het in stand houden van gestelde natuurwaarden, worden bijna 2 mil joen kruiwagens zand uit de strandgeul gehaald. Bord ter toelichting activiteiten Verdronken Zwarte Polder. Nanda van den Berg Project: Natuurontwikkeling Herdijkte Zwarte Polder Verdronken Zwarte Polder i Herdijkte Zwarte Polder boven rechts: Polder. Herdijkte Zwarte Polder Zeeuws Landschap Herdiikte en Verdronken Zwarte polder in West- Zeeuws Vlaanderen. Wannes Casteliins Hoe het moet worden: een schets van Adri Karman die ook aanwezig is op de bor den bii de Herdiikte Zwarte Adri Karman Aan de kust van West-Zeeuws- Vlaanderen, bij Nieuwvliet-Bad, liggen de Verdronken Zwarte Polder en. ten westen daarvan, de Herdijkte Zwarte Polder. Vorig jaar is de Herdijkte Zwarte Polder, die tot dan toe in gebruik geweest was als landbouwgrond, grotendeels ingericht als natuurge bied. Er is toen een kreek gegraven en er zijn drinkputten aangelegd. In de winter staat nu een deel van het gebied onder water, 's zomers alleen de kreek en de drinkpoelen. De vegetatie zal zich waarschijnlijk ontwikkelen tot vochtig bloemrijk grasland. Naar verwachting zal het aantal broedende vogelsoorten in dit voormalige landbouwgebied hier door toenemen. De inrichting van de Herdijkte Zwarte Polder is nu op een klein gedeelte na, namelijk de duinen aan de noordzijde van het gebied, afgerond. Deze winter krijgt de Verdronken Zwarte Polder, een natuurgebied dat sinds 1962 in beheer is bij Het Zeeuwse Landschap, een 'opknap beurt'. De geul, die oorspronkelijk het schor achter de duinenrij bij elk hoog tij van water voorzag, is in de loop der jaren geheel verzand. Dit is een natuurlijk proces, dat echter versneld is door het buiten bedrijf stellen (in 1971) van het stoomge maal ter plaatse en door de zand- suppleties langs de kust. De geul wordt opnieuw uitgegraven. Ook een paar zijgeultjes die de schorvlakte doorsnijden, worden opnieuw uitge graven. Als het goed is, zal het zeewater door deze ingrepen wat vaker bij hoog water de schorvlakte bereiken. De laatste jaren gebeurde dat alleen bij extreem hoog water. Bijna twee miljoen kruiwagens vol zand! Stichting Het Zeeuwse Landschap voert dit enorme project in de Verdronken Zwarte Polder niet hele maal zelf uit. Dit gebeurt in samen-

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2006 | | pagina 8