OCDB©Ö ^(MöföOOêê© (3D ©gjhsOBSID wm (3© C3fê@C© Sponsoring door bedrijven en instellingen is voor Het Zeeuwse Landschap een belangrijke bron van inkomsten. Maar het is ook meer dan dat. Door een liaison aan te gaan met (semi-) commerciële partners hoopt Het Zeeuwse Landschap ook het draagvlak in de Zeeuwse samenleving te versterken. Dat het ook daadwerkelijk zo werkt, bewijst de al lang bestaan de relatie met één van de grootste werkgevers van Zeeland: Dow Benelux in Terneuzen. Al meer dan vijftien jaar draagt het bedrijf financieel en materieel bij aan het beheer van enkele belangrijke Zeeuwse natuurgebieden. Saeftinghe Chiel Jacobusse rechterpagina Feestelijke lunch in de Herbert H. Dowzaal. Chiel Jacobusse Het was in het begin toch wel even wennen. Een commercieel bedrijf, nota bene een chemische industrie, die een brug wil bouwen. Dat laatste gold in 1990 letterlijk en figuurlijk. In Saeftinghe was het herstel van één van de bruggen over de grotere geulen noodzakelijk om het begra- zingsbeheer op een goede manier uit te voeren. Hoe het allemaal liep is niet meer precies in detail na te gaan, maar in ieder geval kwam Dow als donateur in beeld. Natuurlijk ben je blij met het gebaar, maar ik herinner mij goed dat er met vertegenwoordi gers van het bedrijf een kritisch maar openhartig gesprek gevoerd werd. Er was bij Het Zeeuwse Landschap geen ervaring met sponsoring en we waren erg nieuwsgierig naar de motieven. Zouden we de handen wel vrij houden in het geval dat Dow milieu problemen op de Westerschelde zou veroorzaken? Of werd er misschien van ons verwacht dat we de andere kant op zouden kijken of, sterker nog, ongewenste ontwikkelingen zouden goedpraten? Kortom, nogal wat koud watervrees. Leefbaarheid Het eerste gesprek bracht meteen helderheid. Dow vond het als groot ste werkgever uit de regio belangrijk om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid. Niet uitsluitend als moderne Mecenas, maar ook uit wel begrepen eigenbelang. Als je in een uithoek van Nederland aantrekkelijk wilt zijn als werkgever, dan zul je moeten zorgen dat werknemers in de regio de nodige voorzieningen heb ben. Een theater, een goede sportclub, maar ook de nodige voorzieningen in een natuurgebied met internationale allure. En zo geschiedde. De Herbert H. Dowbrug werd gebouwd en kreeg (ongevraagd!) de naam van de dona teur. Het was het begin van een lange en hechte relatie. Onderling kwa men we ook een soort gentlemans agreement overeen: mocht er iets faliekant mis gaan met de milieuzorg in het bedrijf dan zou Het Zeeuwse Landschap een extra zwaar beroep doen op de leiding: donateur zijn van een natuurorganisatie geeft een imago dat verplichtingen met zich meebrengt. In 1997 vierde het bedrijf haar 100- jarig bestaan. Dow had zich voorge nomen om het Wereld Natuur Fonds (WNF) in de feestelijkheden te laten delen door een forse gift. Besloten werd dat er een cheque van 100.000 gulden zou worden aangeboden aan de erevoorzitter van het Fonds, Z.K.H. Prins Bernhard. Daarbij werd tevoren de wens geuit dat het geld zou worden aangewend in de regio waar het bedrijf actief is. Zo kwam er overleg tot stand tussen het Wereldnatuurfonds en Het Zeeuwse Landschap, waarbij onze voorzitter een cruciale rol speelde omdat hij tevens voor Dow zitting had in een soort externe ondernemingsraad, de klankbordgroep (Community Advisory Panel). Het Zeeuwse Landschap was juist in die tijd erg actief op zoek naar bedrijven die een natuurgebied wilden adopteren door het geven van een jaarlijkse bijdrage in de beheerskosten. Een belangrijke sponsor, de adoptant van het Verdronken Land van Saeftinghe, had juist het contract beëindigd en bovendien waren twee belangrijke gebieden op een steenworp afstand van het bedrijf nog niet geadopteerd. Deze gebieden, de Hooge Platen en de schorren voor de Paulinapolder pasten samen met het Verdronken Land uitstekend binnen het bedrag voor een driejarige adoptie. En zo kwam het eerste structurele dona tiecontact tussen Het Zeeuwse Landschap en Dow tot stand. Draagvlakversterking Daarin zat veel meer dan alleen financiële ondersteuning. Met het 14 ZeeuwsLandschap

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2006 | | pagina 14