Duindcerio Het is afhankelijk van de kleur en samen stelling van bet gesteente van de bergen waar bet zand entstaan is. Heb jij wel eens planten zien greeien in de zandbak? Waarschijnlijk niet, want zand is geen gcede grcnd veer planten em in te greeien. Tech zijn er wel planten die dat kunnen. Denk maar aan bet helm in de duinen. Dankzij de lange wertels blijft helm in bet zand. Veel planten die in zand greeien hebben een naam die bun groeiplaats verklapt. Bijveerbeeld zand- keel, zandmuur, zandraket, zandvieeltje ef zandweegbree. Een plant die je vaak in de duinen ziet is de duindeern. In bet najaar vallen de eranje bessen ep. Oek leven er dieren in ef bij bet zand. Bijveerbeeld een zandbij. Die maakt een nestje Zee- ef zamdmket in bet zand. Of een zandleepkever, zandbagedis ef een zandspiering. Dat is een seert vis die zich in bet zand verstept. Een grap pige zandbewener is de zeepier. Hij weent in een u-vermig bel ender bet zand. Aan de ene kant kemt er zand in, dat eet bij ep em er hele kleine dingetjes uit te filteren. Dat is zijn veedsel. Het zand kan bij niet eten en daarem peept bij dat uit. Dat kun je sems ep bet strand zien liggen als een seert beepje. Zand kemt van steen. Het <s steen, maar dan helemaal versleten. Als je wat zand ender een micresceep ef vergreetglas bekijkt, kun je zien dat bet uit heel kleine steentjes bestaat. Zand entstaat in de bergen in andere landen. Van de berg Iepen kleine streem- pjes water naar beneden. Regelmatig brekkelen er stukken steen van de bergen af. Ze werden deer de streempjes naar beneden verveerd en kernen in rivieren terecht. Ze werden met bet meesleuren in bet water steeds kleiner. De grotere stukjes neem je grind en bet fijnste gruis neem je zand. Het zand vermt de bedem van de Neerdzee. Miljarden zandkorrels werden deer bet stromende zeewater meegevoerd in de richting van bet strand. De gelven nemen bet zand mee naar de kust. De zandkorrels blijven na eb ep bet strand achter. Vaak zitten er eek schelpen bij. De zen dreegt de zandkorrels en de westenwind blaast ze bet land in. Als je geed kijkt, zie je dat zand uit allemaal verschil lende kleuren bestaat. Alle zanden uit Nederland zijn verschillend van kleur en greette. 18 ZeeuwsLandschap

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2006 | | pagina 18