©®®P ©(MMSIIQ ÖBÖUÜÖD Het aanzien van Zeeland wordt in belangrijke mate bepaald door het landschapsbeeld van de Deltawateren. Uitgezonderd de Ooster- en Westerschelde zijn de afgelopen halve eeuw de Deltawateren successievelijk afgedamd. Dit ging gepaard met aanzienlijke landschaps veranderingen. Na een afdamming vielen honderden tot duizenden hectares schor, zand- en slikplaten permanent droog. De wijze waarop de afgedamde Deltawateren in gebruik werden genomen verschilde per periode en daarom per gebied. De inrichting van deze gebieden weerspiegelt daarom de tijdgeest. Parnassia, een landelijk zeldzame soort die in natte, zandige plaatgebieden in de Grevelingen en het Krammer-Volkerak veel vuldig voorkomt. Gert-Jan Buth 12 ZeeuwsLandschap Braakman noordzijde. Jan Karkdiik In de loop van enkele decennia hebben maatschappelijke ontwik kelingen de gedachtevorming over de inrichting van deze gebieden sterk gewijzigd. Bepalend hiervoor waren de naoorlogse tijd van de wederopbouw, de opkomst van de recreatie, het ontwikkelend natuur- en milieubesef, en de afname van het landbouwbelang. En de planvorming voor de afgedamde Deltawateren is nog steeds in ontwikkeling. Een aantal negatieve ontwikkelingen ten gevolge van de afdammingen, zoals waterkwaliteitsproblemen en een afnemend areaal aan intergetijdenge- bied, vormt aanleiding voor nieuwe inrichtingsvoorstellen. Als we de landschapsbeelden van de afgedamde Deltawateren de revue laten passeren, beginnend bij de eer ste afdammingen waarbij planmatig over landschappelijke inrichting werd nagedacht en eindigend met de inrichting van het Krammer- Volkerak, ontstaat het hiernavol gende beeld. De jaren veertig De herinrichting van Walcheren, dat in 1944 grotendeels geïnundeerd raakte doordat de geallieerden op vier plaatsen de zeedijk hadden gebombardeerd, vormde het eerste project in Zeeland waarbij een plan matig landschappelijke inrichting aan de orde kwam. Alhoewel dit project niet past binnen de reeks van afgedamde Deltawateren, vormt Walcheren wel een wezenlijk onder deel van de historie van Zeeuwse landschapsplannen. In de jaren vlak na de Tweede Wereldoorlog was er landelijk alleen nog maar enige ervaring opgedaan met de inrichting van de eerste Zuiderzeepolders. Voor Walcheren werd in 1947 door ontwerpers van

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2006 | | pagina 12