<D(3jD De in 2005 opgerichte Uitgeverij Nieuwland heeft dit iaar haar eerste project afgerond: de uitgave van historische provincieatlassen, met kaarten van zo'n honderd iaar geleden. Ook voor onze provincie is er een 'Grote Historische Atlas' uitgekomen, met topografische kaarten gemaakt tussen 1904 en 1916, die de hele provincie dekken. De kaarten zijn op schaal 1: 25.000, voldoende gedetailleerd dus om de immense veranderingen van de laatste honderd iaar in de eigen omgeving te bestuderen. Grote Historische Zeeland 20 ZeeuwsLandschap In de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn deze kaarten ook al uit gegeven door ROBAS, in de serie historische provincieatlassen, maar die atlassen zijn al vele jaren uitver kocht en alleen nog via antiquaria ten moeizaam verkrijgbaar. Met het weer uitgeven van deze kaarten in een handzame atlas, voorzien van een historisch-geografische inlei ding, bewijst Uitgeverij Nieuwland iedereen die geïnteresseerd is in de landschappelijke ontwikkeling van Nederland, een goede dienst. Bespreking van deze atlas vindt plaats omdat donateurs van de Stichting deze atlas met 5,00 korting kunnen aanschaffen. Maar ook zonder korting is deze atlas de aanschaf zeker waard! Prachtige pastelkleuren De kaarten in deze atlas zijn een onderdeel van de 776 kaartbladen die tussen 1866 en 1951 door het Topografisch Bureau van het leger werden gepubliceerd. De verken ningen waarop deze bladen zijn gebaseerd, zijn voor onze provincie tussen 1904 en 1916 gedaan. Druktechnisch zijn deze kaartbladen van een veel hogere kwaliteit dan de tussen 1850 en 1864 uitgegeven 'Topografische en Militaire Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden', waarvan de kaarten opnieuw zijn uitgegeven door Wolters-Noordhoff in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw als de Grote Historische Provincie Atlas. De nieuwe druk technieken in de tweede helft van de negentiende eeuw maakten het mogelijk sneller en goedkoper dan voorheen prachtig gekleurde kaar ten uit te geven. De topografische kaarten die in de 'Grote Historische Atlas' staan, zijn prima leesbaar en voorzien van prachtige pastelkleu ren om bebouwing, wegen, water en grondgebruik aan te geven. De kaarten van toen zijn onveranderd, zelfs inclusief lichte beschadigingen, gereproduceerd; alleen de tekst rondom de kaarten is opnieuw gezet. Bij ieder kaartblad staat vermeld in welk jaar het betreffende gebied is 'verkend'. Verder is de legenda helder en duidelijk neergezet en is de atlas voorzien van een inleiding op de cartografische achtergrond door Huib Stam van Uitgeverij Nieuwland en van een historisch- geografische inleiding (met oude foto's) door Chiel Jacobusse van Stichting Het Zeeuwse Landschap. Zeeland van vroeger Wanneer je in deze atlas kaarten begint te bekijken, kun je moeilijk ophouden. Je hoeft geen afgestu deerd geograaf te zijn om geboeid te worden door deze kaarten. Je 'leest' op de kaarten het landschap van voor de grote veranderingen

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2006 | | pagina 20