MÊËÈSm 1iPliMl Hoewel het Zeeuwse platteland nog vele kwaliteiten heeft die het aantrekkelijk maken, is er de afgelopen jaren veel aan landschaps- en natuurschoon verloren gegaan. Dat betreft niet alleen oude percelen, hagen en drinkpoelen, maar ook onder historische boerderijen heeft zich een kaalslag voorgedaan. Herstel en bevordering van de landschappelijke waarden van het Zeeuwse platteland staan hoog in het vaandel van de Stichting. Daarom is de Stichting overgegaan tot aankoop van een nu nog vervallen historische boerderij met bijbehorende landerijen van hoge cultuurhistorische waarde Veldleeuwerik Chiel Jacobusse Het Zeeuwse platteland is het waard om gekoesterd te worden. De openheid, de groene weilanden en uitgestrekte akkers met daartussen de boerderijen met hun vaak fraaie erfbeplanting, maken het tot een waar genoegen om er te fietsen en te wandelen. Zoals het nu is, is het al fraai, maar het platteland is in een nog niet zo grijs verleden nog veel mooier geweest. De herverkavelin gen van de tweede helft van de 20e eeuw, de afvlakking van wat er aan oorspronkelijk reliëf aanwezig was, en de verwijdering van hagen en plukjes groen voor de aanleg van grote, efficiënt te bewerken percelen, hebben veel afbreuk gedaan aan de esthetische kwaliteiten van het buitengebied. Ook trouwens aan de natuurwaarden van het platteland. Voor heel Nederland, inclusief Zeeland, geldt dat de natuur in het landelijk gebied de laatste halve eeuw sterk achteruit is gegaan: het verdwijnen van plantensoorten in Nederland heeft vooral daar plaats gevonden, en talrijke soorten vogels en insecten van het kleinschalig agrarisch landschap zijn enorm in aantallen gekelderd. Gelukkig is de natuur ook veerkrachtig, en kunnen populaties van verdwenen of bijna verdwenen soorten bij herstel van de juiste leefomstandigheden ook weer terugkomen of in omvang toenemen. Parels Stichting Het Zeeuwse Landschap wil dat herstel van de natuur waarden van het platteland graag bevorderen. De Stichting is daar al een aantal jaren flink mee bezig. De ontwikkeling van akker(natuur)randen, en de verrijking van het akkergebied van Noordwest-Walcheren met Zeeuwse heggen en bosjes, in samenwerking met de lokale boeren, zijn daar voorbeelden van. We willen op dat spoor nog een flinke stap verder gaan, en ook de cultuurhistorie van het agrarisch gebied daarbij betrek ken: het zou prachtig zijn als we verspreid over de provincie een aantal karakteristieke en historische boerderijen, met omliggend land, zouden kunnen verwerven om ze te bewaren en beheren als landschap pelijke, ecologische en cultuur historische parels van het platteland. Het actief werken aan het behoud van historische boerderijen in 4 ZeeuwsLandschap Een deel van het aange kochte boerderiicomplex Chiel Jacobusse

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2006 | | pagina 4