iëMbiëmen De Hooge Platen en de sterns kun ie in een adem noemen. Al tientallen iaren wordt de kop van dit platengebied in de zomer bewoond door deze kustvogels. Eerst ontdekten de dwerg sterns dit gebied, vervolgens de visdiefjes en daarna de grote sterns. Het ziin zwervers bii uitstek en volgen het spoor van visrijk water. In dit artikel het verslag van een spannend broedseizoen op de Hooge Platen. Een blik in de keuken van de beheerder. De ontwikkeling in de vegetatie op de Hooge Platen is na 1990 in een versnelling gekomen. In een paar jaar tijd heeft de vegetatie zich ontwikkeld van vloedmerk naar duintjes en daarna direct gevolgd door een beginnende kwelder. Deze landschappelijke ontwikkeling heeft er toe bijgedragen dat visdiefjes hun aantal konden uitbreiden en de kok meeuwen op het toneel verschenen. En deze laatste hebben een goed oog voor alles wat eetbaar is. Enkele kok meeuwen slagen er in om jaarlijks de gehele aanwas van kuikens van de dwergstern, kluut en de strandple- vier te kapen. Maar kokmeeuwen hebben ook hun goede kanten. Waar kokmeeuwen nestelen, wil het wel gebeuren dat grote sterns zich aansluiten. Dat gebeurde op de Hooge Platen voor het eerst in 1987. Stelselmatig is de kolonie gegroeid naar een maximum van 4600 koppels in 2002. Daarna volgde een paar jaren met bijzondere slechte broedresultaten als gevolg van de optelsom van predatie en een mager visaanbod. De populatie grote sterns hield het weer net zo snel voor gezien en in 2006 was deze noma dische soort compleet verdwenen uit de Westerschelde. Maar ook de kokmeeuwen waren in 2006 afwezig. En om het beeld dan maar volledig te maken: ook de visdiefjes hebben al jaren te kampen met een flink teruglopend voedselaanbod. Het rampjaar voor de sterns was 2005; er vertrok geen sternjuveniel van de Hooge Platen in de richting van West-Afrika. Wat is dat toch met de Westerschelde en is er op de Hooge Platen nog toekomst voor sterns? Geteisem Najaar 2005. Nadat de sterns kin derloos zijn afgereisd in de richting van Gibraltar vaart de beheerder nog een laatste keer naar de plaat. Vijftien paar zeehondenogen volgen de Mergus aandachtig naar de Bol. De herfst laat haar ware gezicht al weken zien. De duinen zijn deels overstoven geraakt en de kwelder kleurt geel. rood en paars. Er is niets dat herinnert aan een levendige broedplaats van zeevogels. Dat is ook het mooie van de winter. Alle ongeregeldheden worden door Dwergstern Chris van Rijswijk Aantalsontwikkeling van de dwergstern, visdief en grote stern op de Hooge Platen. Het Zeeuwse Landschap 10 ZeeuwsLandschap 1986 1990 1994 1998 03 Dwergstern m Visdief Grote stem 2002 2006

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2006 | | pagina 10