E)t2XOT--®iDfl=%ö<5ED ©QDDOD Het project Waterdunen betreft de herinrichting van een gebied van ongeveer 300 hectare, gelegen ten westen van Breskens langs de Noordzeekust. De ontwikkeling van natuur, dag- en verbliifsrecreatie en kustversterking worden gecombineerd uitgevoerd. Alhoewel nog veel grond voor dit project aangekocht moet worden en nog niet duidelijk is of het in zijn totale vorm uitgevoerd zal worden, is ondertussen wel de planuitwerking ver gevorderd. Binnenkort wordt hiervoor een Milieu Effecten Rapportage ter visie gelegd. Een overzicht van de stand van zaken. Zoekgebied voor het plan Grontmii Stichting Het Zeeuwse Landschap zet zich vanouds in om mensen bij de natuur te betrekken via excursies, observatiehutten, bezoekerscentra en in toenemend mate de aanleg van wandelroutes in natuurgebieden. Een nieuwe ontwikkeling is dat Het Zeeuwse landschap, en landelijk ook andere natuurorganisaties, een rol gaat spelen bij regionale gebiedsontwikkeling. Niet alleen middels natuurontwikkelingspro jecten die binnen de Ecologische Hoofdstructuur liggen, maar ook, zoals bij het Plan Waterdunen, door in samenwerking met particuliere ondernemers en betrokken overhe den, landschappelijke ontwikkelin gen te realiseren die zowel de natuur als de regionale economie en de werkgelegenheid ten goede komen. Aanleiding De kuststreek van West-Zeeuws- Vlaanderen vormt al enkele jaren een herinrichtingsgebied. De ruimtelijke inrichting van deze regio wordt zodanig aangepast dat de landbouw-, recreatie-, natuur-, ver- keers- en waterbeheersingsbelangen zullen verbeteren. Daarnaast is de kustverdediging van West-Zeeuws- Vlaanderen op enkele locaties onder de maat. Dit kustgedeelte is daarom aangewezen als één van de 'zwakke schakels' langs de Nederlandse kust, welke met voorrang versterkt dienen te worden. Voor uitvoering van de kustverster king net ten westen van Breskens moet de daar gelegen camping Napoleonhoeve opnieuw aangelegd worden. De eigenaar van dit recrea- tiebedrijf, Molecaten B.V., was reeds van plan om, in combinatie met de aanleg van een nieuwe camping, een park met ongeveer 400 recreatiewo ningen, een hotel en een aanzienlijke oppervlakte landschapsontwikke ling te realiseren, in het kader van de rood-voor-groen regeling, Vervolgens was in deze omgeving een nieuw natuurgebied gepland, dat wordt aangelegd als compensa tie voor de tweede verdieping van de Westerschelde. Al deze op stapel staande ontwik kelingen samen vormden voor Het Zeeuwse Landschap in het najaar van 2003 de aanleiding om de Gebiedscommissie van de herin richting West-Zeeuws-Vlaanderen voor te stellen om met alle betroken partijen een grootschalige plan van allure uit te werken. Dit werd het Plan Waterdunen, genoemd naar een plaatsje dat in het verleden op een eiland in de monding van de Westerschelde gelegen heeft. 'Waterdunen' omvat precies ook het 'sfeerbeeld' van het gebied dat de initiatiefnemers voor ogen hebben. Alle betrokken partijen, de Gebiedscomissie, de overheden, Molecaten B.V. en natuurlijk Het Zeeuwse Landschap zelf. waren snel enthousiast over dit voorstel. Dit resulteerde er uiteindelijk in dat et- afgelopen maanden enkele inrich tingsvarianten zijn uitgewerkt voor een Milieu Effecten Rapportage voor dit project. Er was, en is nog een belangrijke aanleiding voor het projectvoorstel Waterdunen. Verblijfs- en dagrecre atie vormen een belangrijke pijler- van de regionale economie en werk gelegenheid. West-Zeeuws-Vlaanderen staat sociaal-economisch onder druk. Realisatie van een omvangrijk pro ject als Waterdunen betekent een stevige impuls voor de regionale economie. Voorlopige berekeningen van een kosten-baten-analyse voor dit project komen uit op ongeveer vijftig directe extra arbeidsplaatsen en aan indirecte werkgelegen heid nog een kleine honderd extra arbeidsplaatsen. Inzet Veel personen hebben zich tot nu toe erg ingezet voor de voorberei dingen en planuitwerking van dit megaproject. Eén persoon moet in dit geval speciaal genoemd worden, namelijk onze voormalige, helaas overleden, gedeputeerde Thijs Kramer, die toen tevens voorzit ter was van de Gebiedscommissie West-Zeeuws-Vlaanderen. Thijs was vanaf het begin erg enthousiast over het plan Waterdunen. Hij vond het een goed voorbeeld vormen van het beleidsuitgangspunt dat ver sterking van natuur en landschap

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2006 | | pagina 4