duincamping 14 Ha! recreatie- 1 woningen 40 Haf slikken 60 Ha y 'BEgff; tg| geul en ondiep water 42 Ha /zilt grasland"46 H schorren 32 Ha V' lillllljl zoete natuur 70 Ha .grens kernnatuur-recreatienatuïïn Kustversterking duinen - kustversterking 200 jaar Water mam afvoer polderwater zoet bestaarid gemaal O duiker O inlaat gereduceerd gecontroleerd getij Schaal 1:10.000 2 oktober 2006 Gevarieerd Waterdunen Natuur geul en ondiep water slikken (N.A.P. -0.3 tot +0.3m) schorren (N.A.P. +0.3 tot +0.6m) zilte graslanden (N.A.P. +0.6m tot MV): i ziftgrasland/zoekgebied zilte landbouw' zoete natuur en zoekgebied nieuwe landgoederen (graslanden en struweel met sloten en singels) zoekgebied zone landgoed loofbomen/bos/bestaande erfbeplanting '4 duinstruweel opgaand struweel Recreatie duincamping recreatiewoningen Ontsluiting wegen onthaalparking (nog nader in te passen) I I entree duincamping en recreatiewoningen fietspaden speelfort recreatiepaden o vuurtoren dijk hotel entree recreatienatuur g oversteekplaats/vlot vogelkijkhut J'i'l uitzichtspunt kijkduin uitbreiding camping Schoneveld lir aanlegplaats fluisterboot gelijkheden verdere landschappelijke, reatieve of ruimtelijke ontwikkelingen gebied vormt een erg belangrijk aan komst- en vertrekpunt in voor- en najaar voor grote stromen trekvogels die langs de kust vliegen en hier de Westerschelde oversteken. De telpost Breskens. en de bijzondere trekwaar- nemingen die hier gedaan worden, vormen een begrip voor vogelaars. Als er straks een groot natuurgebied ligt zullen, vooral bij minder goed weer, trekvogels hier een tijdje kun nen rusten en 'bijtanken'. In de kern van het plangebied krijgt de natuurfunctie het primaat. Vanuit vogelobservatiehutten, ver bonden via een padenplan rondom de natuurkern, kan men vanaf vele punten dit gebied beleven. Rondom de natuurkern ligt een zone die de bestemming 'recreatienatuur' krijgt. Hierin wordt meer ruimte voor wan delen en andere vormen van buiten sport gegeven. Waarschijnlijk zal in het te bouwen hotel een algemene ontvangst en voorlichtingsruimte voor Waterdunen komen. De zilte gras landen in het gebied zullen begraasd worden door runderen van boeren uit de omgeving. Inrichtingsvarianten Er zijn tal van andere, nog nader uit te werken aangrijpingspunten voor de inrichting, het beheer en de menselijke beleving van Waterdunen te noemen. Zo kan bijvoorbeeld bij het begrazingsbeheer naast natuur waarden ook de culinaire component een rol gaan spelen. Het vlees van runderen opgegroeid in het plan gebied Waterdunen kan als natuur- vlees, al of niet bestempeld als pré- salé vlees, verkocht en/of geserveerd worden in een plaatselijk restaurant. Een ander punt vormt straks de aanwezigheid van zout water van constante kwaliteit in het gebied. Hierdoor ontstaan binnen, of net buiten het plangebied mogelijkheden voor zilte teelten en aquacultuur. Voor het hier getoonde inrichtings plan zijn meerder varianten en aanpassingen van het basisplan denkbaar. Bepalend voor de uitvoe ring van het plan zijn natuurlijk de mogelijkheden om bouwlandperce len van de desbetreffende grond eigenaren te kunnen aankopen of ruilen met percelen buiten het plan gebied. Er zijn reeds percelen binnen het plangebied aangekocht. Hopelijk lukt het om binnen niet al te lange termijn nog meer percelen te verwer ven. Nu scoort het plan goed in Den Haag en lijkt er budget te zijn voor realisering van het inrichtingsplan. Bovendien kan de uitvoering van de kustversterkingswerken niet lang meer op zich laten wachten. Binnen een enkel jaar kan het getij verlopen, en kunnen de realisatiekansen voor Waterdunen sterk afnemen. Dr. G.J.C. Buth is stafmedewer ker van Stichting Het Zeeuwse Landschap. Eén van de mogelijke inrichtingsvarianten van het plan Waterdunen. In Waterdunen zal enige decimeters getiiverschil aanwezig zijn. Het inrich tingsmodel is uitgewerkt voor hoog- en laagwater. Concept Mer-rapport Waterdunen; Oranjewoud II

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2006 | | pagina 6