Ro.o rkJ an,Simmelin k. 1 yóbn +6? Op Schouwen-Duiveland is van de oorspronkelijke natuur nog maar weinig over. Zo is in de ruim 650 iaar oude Oosterlandse polder op Duiveland bijna alle natuur opgegaan in een efficiënt beheerd, modern akkerbouwgebied. Toch ligt er ten zuiden van Oosterland een weinig bekend, maar fraai natuurgebied: de Maire, lokaal vanouds bekend als 'Den Aanwas'. Het huidige karakter van dit gebied is mede te danken aan de laatste ambachts heer van de hoge heerlijkheid Oosterland, baron F.A.L.C. Schimmelpenninck van der Oye, een natuurontwikkelaar avant la lettre. Door het belichten van een aantal het dorp Nieuwerkerk op het eiland facetten uit het ontstaan van het Duiveland een zich snel uitbreidend oorspronkelijke landschap, de buitendijks gelegen slikken- en omvorming tot cultuurlandschap en schorrengebied. 'het Oosterland' van zekere omstandigheden en toe- genaamd. Met elke getijdebewe- valligheden gedurende dat proces, ging werd bij vloed zand en slib zal in dit artikel getracht worden de aangevoerd, dat via een geulen- en bekendheid van dit geheimzinnige, krekenstelsel bij doodtij werd afge- watemjke natuurgebied te vergro- zet. Door de eindeloze afwisseling ten. De oude naam Den Aanwas' van eb en vloed vormde zich een wordt in dit artikel gebezigd voor gebied dat steeds hoger en hoger het gebied dat op de huidige topo- opslibde, tot de schorren alleen nog grafische kaart als 'De Maire' wordt bij storm- en springvloed door het aangeduid. zeewater werden overspoeld. Ze groeiden aaneen en bereikten hun Schorren en slikken uiteindelijke hoogte. Ze waren geheel Omstreeks het jaar 1300 lag ten begroeid en doorsneden door de oosten van de Vierbannenpolder met voornaamste waterlopen, de Geule en de Mairevliet. Als eersten trokken herders met hun kudden schapen het schor op, aangelokt door de sappige en kruidige begroeiing. Bij spring en stormvloed verlieten de herders hun rieten schuilhutten en brachten de schapen in veiligheid achter de dijk van de Vierbannenpolder. Hun invloed op het landschap was nog gering. Inpoldering van hef 'Oosterland' In de periode na het jaar 1200 begon de bevolking toe te nemen. Er kwam meer vraag naar voedsel. Dat vereiste meer bouwland. Door meer vraag naar grond ging de prijs /Dmvtis /tftr a&i was ■}S\ tvl --5# ■t v»u n Hoetï,e //ectri) OCSTERLAWT. X 24 Mate ,3 l$(fnK ■23 Mate S 1r,2£~Z li Male Zeeuws Landschap Jan Cornelis Jacobse (reproductie) De windroos geeft aan dat het noorden ter linkerzijde van de kaart ligt. Ten zuidoosten van Ooster land komen Mairevliet en Geule samen Gemeentearchief Schouwen-Duiveland Carte van de Hooge Heerlyckheyt van Oosterland uit 1629 van Cornelis Stavenisse en Restant van de oude toegangspoort tot het voormalige Heerenhof. Ron Brouwer

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2007 | | pagina 16