een natuurgebied bij Oosterland is de suggestie van Overwater in de laatste zin van het artikel interes sant. Hij sluit niet uit dat het natuur gebied toegankelijk kan worden onder leiding van een gids. "Dat ligt allemaal nog niet vast. Het bestuur van de stichting moet dat beslissen". voltrok zich. gezien vanuit cultuur historisch oogpunt, een vierde ramp over de Oosterlandse polder: de grondige herverkaveling die vrijwel alle sporen van het verleden uitwiste. Deze vierde ramp gold echter niet den Aanwas, wat mede te danken was aan de visie van de baron op natuur en landschap in zijn gebied. Hij greep de gewijzigde situatie aan om er een gesloten natuurgebied van te maken. Vanwege het verlies van twee eendenkooien bij de herver kaveling werd ter compensatie zijn grondbezit fors uitgebreid. Ook die laaggelegen weilanden en moeras sige stukken werden ingepast in het natuurgebied. Een nieuwe, de nu nog bestaande eendenkooi, werd aange legd. Rondom den Aanwas kon nu de eerder aangelegde ringdijk en de daardoor ontstane ringgracht tot voltooiing komen, die de beheersing van het waterpeil mogelijk maakte. De toegang tot het natuurgebied was verboden, omdat na de verwoes tende werking van het zeewater de natuur ongestoord de gelegenheid moest krijgen zich opnieuw te ont wikkelen. De baron oordeelde dat rust belangrijker was dan het doen van onderzoek en gaf ook daarna nooit toestemming om het herboren natuurgebied te betreden. Zo betoon de hij zich een echte natuurontwik- kelaar waarmee hij de erepalm heeft verdiend. Ten uitgeleide Op hoge leeftijd is baron F.A.L.C. Schimmelpenninck van der Oye, de laatste ambachtsheer van de hoge heerlijkheid Oosterland, enige jaren geleden zonder opvolger overleden. Zijn erfgenamen hebben zich ver enigd in een stichting (Stichting der heerlijkheden Oosterland. Sirjansland en Oostersteijn) om onder andere de belangen van de natuur in Den Aanwas veilig te stel len in de lijn van de ambachtsheren door de eeuwen heen gevolgd. Er is een nieuwe beheerder aangesteld en wel het Rentmeesterskantoor Overwater uit Strijen. Een artikel in de P.Z.C. van 19 augustus j.l. opent met: "Natuurgebied de Aanwas heeft een nieuwe beheerderen sluit met de plannen van de nieuwe rentmeester voor de toekomst. In het kader van het bekend maken aan een groter publiek van het bestaan van Dhr. J.H. Simmelink is vrijwillig medewerker aan het Gemeentearchief van Schouwen-Dniveland. Situatie in 1914 van Den Aanwas of de Maire en tegenwoordig (inzet). In 1914 lag het Heerenhof in een bosgebiedie ten zuiden van Oosterland. Grote Historische^ Atlas Zeeland Uitgeverii Nieuwland, 2006 Grote topografische Atlas van Nederland, 1987.Wolters-Noordhoff ZeeuwsLandschap 19

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2007 | | pagina 19