Uit het landschap Door Marten Hemminga Aquacultuur Kortgeleden heeft de Provincie een nota uitgebracht over de toekomst van de aquacultuur in Zeeland. Aquacultuur is sterk in opkomst. Van steeds meer vissen, schelp- en schaaldieren is bekend hoe ze op gekweekt kunnen worden. Omdat de vraag wereld wijd toeneemt, terwijl tegelijkertijd met name door overbevissing veel natuurlijk voorkomende populaties in omvang kleiner worden, is het economisch perspectief van deze sector als geheel zondermeer goed te noemen. Noorwegen bijvoorbeeld verwacht dat gekweekte zalm op termijn de olie als het belangrijkste exportproduct van het land zal vervangen. Ook voor Zeeland worden goede mogelijkheden gezien voor de uitbreiding en versterking van de aquacultuursector. Al 25 jaar geleden werden in Zeeland proeven gedaan met het kwe ken van zeeasters (in Zeeland meestal lamsoren genoemd). Ook met zeekraal is geëxperimenteerd. Daarbij is gebleken dat zoutwaterland- bouw technisch haalbaar is. Omdat door het stijgen van de zeespiegel en door de bodemdaling verzilting van landbouwgrond een groeiend probleem zal worden, kan zilte landbouw in principe een mooi en landschappelijk passend alternatief zijn voor de huidige, van zoet water afhankelijke, gewassen. De commerciële perspectieven voor zoute teelten zijn echter nog wat magertjes, zodat op dit terrein de komende jaren nog niet veel expansie verwacht kan worden. Een stuk veelbelovender is de kweek van schelpdieren en vissen. Zeeland heeft natuurlijk een naam op te houden als het gaat om de productie van mosselen en oesters. De visserij en kweek van schelp dieren horen bij het imago van Zeeland, en dat moet vooral maar zo blijven. Terwijl het echter om diverse redenen steeds lastiger wordt om de buitendijkse kweek op peil te houden of verder te ontwikkelen, nemen de technische mogelijkheden om die kweek in binnendijkse bassins uit te voeren, toe. Dat geldt ook voor de kweek van commer cieel interessante vissoorten als de tong. Economisch gezien liggen hier voor Zeeland grote kansen. De kweek van organismen uit het zeemilieu past bovendien helemaal bij het mariene karakter van de provincie. Maar er is wat mij betreft wel één punt van zorg: de inpassing van de nieuwe kweekbedrijven in het landschap. Weliswaar wordt in de provinciale nota een mooi en idyllisch toekomstbeeld geschetst van "extensieve kweekvijvers omgeven door prachtige natuurgebieden en bosrijke omgevingen vooralsnog is de prozaïsche realiteit dat de nu bestaande kweek bedrijven vooral lijken op bedrijventerreinen met loodsen en kassen. Daar ligt nog wel een belangrijk punt van aandacht! Dr. M.A. Hemminga is directeur van Stichting Het Zeeuwse Landschap. ZeeuwsLandschap 3 Zeeuwse kustveiligheid: lijn of zone? p. 4 Klimaatsverandering vraagt extra maatregelen om Zeeland te behoeden voor overstromingen. Marten Hemminga bespreekt daarvoor twee strategieën die meer winst opleveren dan veiligheid alleen. Akker- en weidevogels in de Sint Laurense Weihoek p. 8 De inrichting van boerenlandnatuur in de Sint Laurense Weihoek op Walcheren is een groot succes voor de wei devogelstand. De aantallen van sommige soorten nemen spectaculair toe! Zeehonden in de Delta p. 10 Zeehonden zien we al meer in onze Deltawateren. Niet alleen gewone zeehonden, ook grijze. Niet alleen volwassen dieren, ook ionge zeehonden. Jaap van der Hiele geeft een overzicht. Een veelzijdige pionier in de Zeeuwse Delta p. 13 Dit iaar is het 25 jaar geleden dat de oud-voorzitter van onze Stichting, mr. Tom Lebret, overleed. Hii was een voorloper op het gebied van natuurontwikkeling, een man met visie en passie voor de natuur. Redenen genoeg om in dit nummer van Zeeuws Landschap aandacht aan hem te besteden. Een geheimzinnig natuurgebied bii Oosterland p. 16 'D'n Aanwas' noemen ze het in Oosterland. Op de kaart staat 'De Maire'. Een geheimzinnig natuurgebied, want het is particulier bezit en gesloten voor bezoekers. Jan Simmelink geeft de historisch-geografische achtergrond van dit bijzondere gebied op Schouwen-Duiveland. Koert p. 20 Dit keer gaat Koert over een vogeltie dat ie vast wel eens gezien hebt: het roodborstje. Heb ie 'm wel eens horen zingen? En weet ie waarom ie nooit een heleboel roodborstjes bii elkaar ziet? Lees in Koert! Terra Maris p. 22 Landschap in 't kort p. 24 Agenda p. 26 Cover: Zeehonden op de Hooge Platen. (Chiel Jacobusse)

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2007 | | pagina 3