De gevolgen van de klimaatsverandering zouden wel eens behoorlijk ingrijpend kunnen zijn. Ook voor ons miniplekje op de aarde, Zeeland. We zullen maatregelen moeten nemen om de rijzende zeespiegel op te kunnen vangen. Twee strategieën verdienen zeker onze aandacht: meer inzetten op dijkverbreding en daarbij proberen natuurlijke processen zoveel mogelijk uit te buiten in de strijd tegen het wassende water. 'Beschermen in de breedte' kan naast veiligheid trouwens meerdere maatschappelijke belangen dienen. [DCsXsXP /Ï&A> [ScauQDuDODDgJQ Fig. 1 Temperatuur en zeespiegel blijven nog lang stijgen na vermindering van CO-uitstoot. ZeeuwsLandschap De aanleiding: klimaats verandering De afgelopen maanden lijkt er een kentering te zijn opgetreden in het denken over klimaatsverandering. Niet in de laatste plaats door de documentaire met Al Gore als bood schapper van een ongemakkelijke waarheid, hebben nationaal en inter nationaal politici de wereldwijde klimaatsverandering een flink stuk hoger op hun beleidsagenda gezet. De Verenigde Staten mogen dan nog niet zo ver zijn (sommige afzonder lijke staten overigens wel), in Europa groeit het politieke draagvlak voor het nemen van maatregelen die moeten voorkomen dat de klimaats verandering op de lange termijn uitgroeit tot een probleem met catastrofale gevolgen. De Europese Commissie heeft doelstellingen geformuleerd die er toe moeten lei den dat in het jaar 2020 de uitstoot van CO (een belangrijk broeikas gas) fors is gereduceerd. Het is verheugend dat die politieke omslag zichtbaar is. We moeten ons echter realiseren dat het niet zo is dat de processen die in gang gezet zijn door de toename van broeikas gassen in de atmosfeer, snel gestopt kunnen worden. Ook als de uitstoot van broeikasgassen binnen enkele tientallen jaren flink wordt terugge drongen. dan nog zullen de in gang gezette veranderingen lange tijd doorzetten. Dat wordt geïllustreerd in figuur 1die ontleend is aan het werk van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Nadat de C02-emissies voorbij hun top zijn, blijft de temperatuur nog eeuwen stijgen, zij het steeds minder snel. De zeespiegelrijzing die het gevolg is van het feit dat het water van zeeën en oceanen warmer wordt en uitzet, gaat zelfs nog veel langer door. De conclusie is dus dat de mensheid zich moet voorbereiden op een heel lange periode van klimaatsveranderingen, ook als we nu doortastend optreden om de C02-uitstoot te beperken. Zeeland in gevaar Wat betekenen die mondiale ver anderingen nu voor ons miniplekje op aarde, de provincie Zeeland? In ieder geval dat Zeeland zich moet voorbereiden op een vele generaties durende periode van (versneld) stij gende zeespiegel. Voor de periode vanaf 1900 steeg de waterstand in de Noordzee gemiddeld 2 mm per jaar: tussen 1993 en 2004 steeg de Temperatuur en zeespiegel blijven nog lang stijgen na vermindering van C02-emissies Mate van verandering CO2 emissions peak 0 to 100 years Zeespiegelriizing, een uitdaging voor Zeeland. Jan Karkdijk Evenwicht: Zeespiegelrijzing door smelten van landijs: nog duizenden jaren Zeespiegelrijzing door uitzetting van het water: nog vele eeuwen Temperatuurstabilisatie: na enkele eeuwen C02-stabilisatie: na 100 tot 300 jaar C02-emissies 1,000 jaar Heden 100 jaar

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2007 | | pagina 4