Zeeuwse kustveiligheid: lijn of zone? ComCoast Fig. 2. Verbrede kust met dubbele diik. zeespiegel echter ongeveer 3 mm per jaar. De laatste scenario's van het KNMI voorspellen een zee spiegelrijzing van tussen de 35 en 85 cm in het jaar 2100. Daar komt nog eens bij dat de bodem van West-Nederland flink wegzinkt. In 2050 wordt in Zeeland op de meeste plekken een daling van enkele centimeters tot enkele deci meters (Walcheren) voorzien. Veel delen van Zeeland liggen nu al ruim onder het gemiddeld zeeniveau (met name de vroegst bedijkte oudlandgebieden); in de komende eeuw zal het verschil tussen de maaiveldhoogte van de polders en het gemiddeld zeeniveau dus nog flink groter worden. Bij de strategieën die internationaal worden ontwikkeld om de zee spiegelstijging op te vangen, zijn er twee die voor onze delta speciale aandacht verdienen. De eerste is om over te gaan van beschermen in de hoogte naar beschermen in de breedte, d.w.z.. om te schakelen van het verhogen van de dijken naar het verbreden van de kustzone. De tweede is om ten behoeve van kustveiligheid natuurlijke processen zo veel mogelijk in te zetten. Ik zal hierna op beide strategieën ingaan. Kustverbreding De landen rond de Noordzee die voor delen van hun kustlijn allemaal met het probleem van de zeespiegel- rijzing geconfronteerd worden, zijn partners in een Europees samen werkingsproject, ComCoast genaamd, dat gericht is op het ontwikkelen en communiceren van visies op de kustveiligheid van de toekomst. De provincie Zeeland is via verschillende lijnen betrokken bij het project. Binnen dit samenwer kingsproject is het inzicht groeiende dat een enkele, hoge dijklijn niet de beste optie is voor de toekomst. Met het steeds groter wordende verschil tussen zeespiegel en hoogteligging van de bedijkte polders, worden de gevolgen van een eventuele dijk doorbraak steeds ernstiger. Om minder afhankelijk te zijn van de weerstand van die ene dijklijn. zou er beter een brede kustzone kunnen worden ontwikkeld die veiliger is. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door achter de zeekerende dijk een tweede dijk aan te leggen, een soort van 21e eeuwse versie van de oude Zeeuwse inlaagdijken. De zone tussen deze dubbele dijken moet dan natuurlijk wel een geschikte functie krijgen: deze zone is bedoeld om een eventuele doorbraak van de eerste dijk op te vangen, dus daar passen wel landbouw, natuur of dagrecreatieve voorzieningen, maar niet een woonwijk of een kostbaar bedrijfscomplex. Figuur 2 laat een fictief beeld zien, ontleend aan het ComCoast project, van een kust met een dubbele dijkring. Zeeland heeft door zijn netwerk van binnendijken al deels een infrastructuur die kan worden ingezet als tweede dijkring. In feite gebeurt dat tot op zekere hoogte al door het systeem van regionale waterkeringen dat de waterschap pen hanteren, binnenlands gelegen ZeeuwsLandschap 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2007 | | pagina 5