Bron: via Aad de Klerk Bron: via Aad de Klerk Bron: via Aad de Klerk Alle illustraties ziin verkregen via Aad de Klerk en zijn te vinden in ziin boekie "Van Boudewiinskerke tot Zanddiik, Over tien gekrompen dorpen in de gemeente Veere." Preciese herkomst van iedere afbeelding is daar te vinden. ZeeuwsLandschap 13 In plaatsen als Boudewijnskerke, Krommenhoeke en Sint Janskerke zal het zelfs een ter plekke bekende moei lijk vallen om het vroegere dorpshart aan te wijzen. In Poppendamme valt het zo mogelijk nog moeilijker. De gekrompen dorpen kunnen heel wat aan kwaliteit winnen als op de een of andere manier weer zichtbaar kan worden gemaakt waar de kerk of de kerktoren heeft gestaan of waar het kerkhof heeft gelegen. Daarvoor is vaak wel nauwkeuriger onderzoek nodig, niet in de laatste plaats om het bodemarchief te kunnen sparen. In Sint Janskerke zou de relatie met de voormalige tramlijn in beeld gebracht kunnen worden. Met betrokkenheid van de bewoners zouden verschil lende vormen van beeldende kunst ingezet kunnen worden om de geschiedenis van al deze bijzondere plekken tot spreken te brengen. Het zouden ook podia voor kleinschalige culturele evenementen kunnen zijn. Zoveel is wel duidelijk: de gekrompen Zeeuwse dorpen zijn allesbehalve spectaculair, maar door hun bij zondere geschiedenis allesbehalve betekenisloos. Het gaat dan niet om de historie van abten en keizers, maar wel die van gewone, meestal naam loos gebleven boeren en darinkdel vers. En om de ingrijpende rol die de overheid in hun bestaan, hun vóórt bestaan speelde. De overheid moet zich daarom vandaag bewust zijn van haar bijzondere verantwoorde lijkheid om, samen met de bewoners, de gekrompen dorpen nieuw leven in te blazen. Dr. A.P. de Klerk is als consulent regionale geschiedbeoefening ver bonden aan de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). en was als zodanig betrokken bij een onder zoek dat de SCEZ en de Stichting Landschapsbeheer Zeeland i.o.v. de gemeente Veere in 2006 verricht ten naar de gekrompen dorpen van Veere. Het resultaat is het boekje 'Van Boudewijnskerke tot Zanddijk' en een rapport met beleidsaanbeve lingen. Afbeelding uit 1745 (koper gravure H. Spilman naar tekening C. Pronk) van Mariekerke; opvallend zijn de twee 'vliedbergen'. De 'ring' met het vroegere kerkhof van Mariekerke.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2007 | | pagina 13