D.00 r^. A wie^d e>Zw,a rMt. Vijf jaar na aanleg groeit de Willem-Leopoldplder langzaam uit de kinderschoenen. De snelle groeistuipen maken plaats voor een meer geleidelijke ontwikkeling. In dit artikel zal getracht worden een beeld te schetsen van de ontwikkeling tot nu toe en staan we stil bij een aantal leuke vondsten. Daarbij is de blik vooral gericht op de flora, al mag dat niet verhullen dat ook voor andere soortgroepen hef gebied potenties heeft Onderaardse klaver Chiel Jacobusse ZeeuwsLandschap De inrichtingswerken bestonden voor een belangrijk deel uit het verwij deren van de bemeste voedselrijke bouwvoor en het terugbrengen van oude kreeklopen in het landschap. Verder zijn er een flink aantal drink putten gegraven en is hier en daar doornstruweel aangeplant. Sindsdien ontwikkelt het gebied zich binnen de aangebrachte kaders en ontstaat er langzaam maar zeker iets moois. Een dergelijk gebied leest in de begin fase als de eerste pagina's van een dik boek. Je hebt nog geen idee welke richting het verhaal uit gaat, maar je hunkert voortdurend naar de volgen- Groene loper Het natuurontwikkelingsgebied de Willem-Leopoldpolder is onderdeel van de veel grotere gelijknamige pol der die zich uitstrekt tot op Belgisch grondgebied. Het vormt de laatste inpoldering van de ooit zo machtige Zwingeul. Het grensoverschrijdend project, dat in 1873 werd voltooid, draagt sindsdien de naam van de beide staatshoofden. Het ingerichte gebied is zo n 40 hectare groot en bracht tot de recente eeuwwisseling nog tarwe, vlas en suikerbieten voort. Als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur is het een verbindingsschakel tussen de wallen van Retranchement aan de zuidkant en de Oudelandse polder en Kievittepolder aan de noordkant. Op termijn zal het een brug moeten slaan tussen beide gebieden. Een soort groene loper om bedreigde soorten uit hun isolement te halen. Te denken valt aan de overbekende boomkikker maar ook voor diverse zoogdieren, planten en vele kleine insecten is deze groene schakel een welkome aanwinst, voor sommigen zelfs van levensbelang. Er waait een fris briesje en een aan zwellende Hollandse wolkenlucht trekt aan het oog voorbij. De eerste gele bloemen van het klein hoefblad priemen tussen het verdorde gras omhoog, een hommel komt brom mend voorbij. Boven de grazige vege tatie buitelen baltsende kieviten door de lucht en hoog aan de hemel klinkt het schijnbaar oneindige lied van de veldleeuwerik. Langs de ondiepe oever van een van de vele drinkput ten glinstert een éénzame klomp kikkerdril in het zonnetje. Het is voorjaar in de Willem-Leopoldpolder. Een nieuw groeiseizoen heeft zijn aanvang genomen. Een nieuwe stap in de ontwikkeling van het gebied.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2007 | | pagina 16