■-Manes*—* i J "iryz^^. tW*f'V 1-M '1 rl'tv^4-'V- I '4 65* I' V - Noordpunt van de Willem-Leopoldpolder. Nanda van den Bern Luchtfoto Willem- Leopoldpolder. Sporen van de graafwerken zijn nog te zien. Provincie Zeeland ZeeuwsLandschap invallen van de herfst zaad moeten hebben geproduceerd. Gezien het agrarische verleden lijkt het aan nemelijk dat het zaad van shjkgroen door watervogels van elders is aange voerd. Bijvoorbeeld klevend aan het verenkleed van de wintertaling. De wintertaling is ons kleinste eendje en in de natte delen van de Willem- Leopoldpolder vaste gast in het winterhalfjaar. In kleine groepjes fou- rageren ze in ondiepe plasjes, slob berend in de sliblaag op zoek naar voedsel. En juist deze plaatsen vor men het geschikte kiemingsmilieu. Beheer Het beheer van het gebied ligt voor een belangrijk deel in handen van de koeien. Slechts hier en daar wordt er met de maaimachine wat bijgestuurd. Het grootvee graast een groot deel van de vegetatie kort en open. Daarmee voorkomen zij dat de begroeiing verruigt en daardoor soor- tenarmer wordt. Daartoe is het wel van belang dat er voldoende koeien grazen. Een juiste begrazingsdruk waarbij consumptie en productie min of meer in evenwicht zijn. De vaak gepredikte extensieve begrazing schiet soms wel eens te ver door. Met de gedachte dat er bij een te hoge begrazingsdruk geen plant tot bloei komt. worden er dan wel erg weinig grazers ingezet met als gevolg dat het aanbod de vraag dan verre overtreft. Er wordt dus veel meer gewas gepro duceerd dan er door de koeien wordt weggevreten. Het niet gegeten gras sterft af en vormt een strooisellaag op de bodem. Met de jaren wordt dit een verstikkende deken die het kiemen van zaden belemmert. De soorten rijkdom neemt dan af. Een voldoende intensieve beweiding leidt dus tot een soortenrijke samen stelling van de vegetatie die zelfs het ontstaan van doornstruweel niet belemmert. Uiteindelijk zal er in de Willem-Leopoldpolder door deze vorm van begrazing een soort coulis- senlandschap ontstaan. Een afwisse lend golvend landschap met grazige vlakten en waterpartijen afgewisseld met struweel en kleine bosjes. Een rijk biotoop waarin veel soorten een thuis zullen vinden. Dhr. A. J. De Zwart is medewerker regio Zuid bij Stichting Het Zeeuwse Landschap. particuliere natuurgebied 't Vinkenest ten zuiden van Retranchement. Daar verschenen aan het einde van de vorige eeuw enkele tientallen plantjes. Sindsdien heeft de soort de Zwinweide, de Reep én sinds 2005 de Willem-Leopoldpolder aan haar zegekar gebonden. De sierlijke één jarige plant gedijt goed in begraasde gebieden omdat dankzij de bittere smaak de plant door grazers wordt gemeden. Wat driejaar na oplevering van het gebied begon met één enkel exemplaar, resulteerde vorig jaar al in drie kleine populaties van in totaal 266 planten! Dat lang niet alle bijzon derheden sierlijk en opvallend zijn. bewijst het slijkgroen wel. Zoals de naam al suggereert, is het niet meer dan wat groen op het slijk. Een klein rozetje van spatelvormige blaadjes met minuscule witte bloempjes die de bewonderaar door de knieën dwingen. Shjkgroen is een late soort. Ze ontwikkelt zich pas aan het eind van de zomer als de oevers langs de ondiepe plassen door verdamping droogvallen. Op deze kale maar vochtige slikken kan ze soms zeer massaal verschijnen. Veel tijd heeft ze niet te verspillen omdat ze voor het

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2007 | | pagina 18