Enquête cultuurhistorisch erfgoed op het platteland I 'M ü3pB Stichting Het Zeeuwse Landschap wil zich de komende iaren niet alleen inzetten voor de bescherming en het beheer van natuurgebieden, maar ook voor het veiligstellen van de cultuurhistorische en ecologische waarden van het Zeeuwse platteland. De eerste stap hiervoor is gezet met de aankoop van een boerderij met bijbehorende lande rijen bij 's-Heer Abtskerke. In opdracht van de Stichting is er een afstudeeronderzoek aan Wageningen Universiteit opgestart met als doel het uitwerken van mogelijke bestemmingen voor deze en eventuele volgende historische boerderijen. D.00 rJZ ha rj otte* Ro p p,e. Boerderij Van der Meulen Chiel Jacobusse Een deel van de boerderij Van der Meulen. Peter Maas Enquête Als onderdeel van dit onderzoek is eind maart een enquête verzonden aan 600 donateurs waarvan ruim 40% de enquête heeft geretourneerd. We waren positief verrast over deze hoge respons, want met deze respons kan de enquête als representatief gezien worden voor alle dona teurs van Stichting Het Zeeuwse Landschap. De enquête had als doel om een beeld te vormen wat onze donateurs vinden van de inzet van de Stichting om zich ook te richten op de natuur en cultuurhistorie van het platteland. Tevens is in de enquête de mening gevraagd van de donateurs over mogelijke bestem mingen voor de boerderij in 's-Heer Abtskerke en de boerderijen die de Stichting in de toekomst nog hoopt te verwerven. Uit de enquête komt naar voren dat de donateurs van Stichting Het Zeeuwse Landschap begaan zijn met de historische boerderijen in Zeeland: bijna alle respondenten vinden historische boerderijen waardevol en ruim 70% van de respondenten is in deze boerderijen geïnteresseerd. De belangrijkste uitkomst uit de enquête voor de Stichting is dat onze donateurs het een goede zaak vinden dat de Stichting zich gaat inzetten voor de cultuurhistorie van Zeeland. Bijna 60% van de respon denten vindt dat het beheren van historische boerderijen een taak is voor Het Zeeuwse Landschap. Ruim 70% van de respondenten vindt dat het Landschap meer moet doen dan nu het geval is voor het behoud van historische boerderijen. Door meer dere respondenten werd opgemerkt dat andere organisaties, zoals de Boerderijen Stichting Zeeland, hier bij betrokken dienen te worden. Een bezoekerscentrum wordt door de respondenten gezien als de meest geschikte bestemming, maar ook de bestemming als zorgboerderij, een Bed Breakfast of een traditionele boerderij worden gezien als geschikt. Een modern agrarisch bedrijf of een bedrijfsruimte die verhuurd is voor niet-agrarisch gebruik worden dui delijk als minder geschikt ervaren. Wandelen blijkt een populaire acti viteit te zijn. want tweederde van de respondenten verwacht dat ze een historische boerderij in de buurt minimaal eens per jaar zullen bezoe ken om te wandelen. De enquête zal nu nog verder geanalyseerd worden. Uiteindelijk zullen de uitkomsten meegenomen worden in een advies aan Stichting Het Zeeuwse Landschap voor de nieuwe bestemming van historische boerderijen. Mevr. C.C. Poppe is medewerkster van Stichting Het Zeeuwse Land schap en studeert af op de studie richting Agrarische Bedrijfseconomie van Wageningen Universiteit. De aankoop van de unieke historische boerderij met om liggende landerijen, alsmede de inrichting ervan, wordt financieel ondersteund door de Nationale Postcodeloterij. ft

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2007 | | pagina 19