Terra Maris Terra Maris zoekt versterking van het team! Terra Maris is op zoek naar enthou siaste vrijwilligers, die bezoekers (in groepen van maximaal 15 per sonen) rondleiden door tentoonstel ling en tuin en daarbij uitleg geven over de ontstaansgeschiedenis van het Zeeuwse landschap. Ook zoeken we gidsen die de activiteit 'strandjutten' willen begeleiden. Bent u geïnteresseerd in natuur en landschap en vindt u het leuk uw kennis met mensen te delen? Meldt u dan aan als gids. Dat kan per mail aan info@terramaris.nl of tele fonisch via 0118-582620. We vertellen u graag wat Terra Maris te bieden heeft en horen graag van u op welke manier u ons team wilt komen versterken. Achter de schermen van de collectie Van alle geprepareerde dieren die Terra Maris bezit ziet u, als bezoe ker, slechts een beperkt deel. Het overgrote deel bevindt zich in een aparte ruimte (het depot). Het depot dient om objecten, die op dat moment niet tentoongesteld wor den. onder de juiste omstandigheden te kunnen bewaren. Om deze opti male omstandigheden te bereiken, of anders zeer dicht te benaderen, wordt er hard gewerkt. Het gaat hierbij vooral om een goede klimaat beheersing en insectenbestrijding .Via dit stukje krijgt u een blik ach ter de schermen over de klimaatbe heersing van het depot. Door een uitgebreid pakket aan maatregelen wordt getracht in het depot een ideaal klimaat te realise ren. Dit betekent dat er gestreefd wordt naar een relatieve luchtvoch tigheid van 50 tot 55% bij een tem peratuur van ca. 15 graden Celsius, waarbij het verschil tussen dag en nacht niet meer mag bedragen dan ca. 2 tot 3 graden Celsius. Om deze waarden te kunnen bereiken wordt het klimaat in het depot continu gecontroleerd via een elektronische temperatuur- luchtvochtigheids- meter, waarvan de metingen door een computer kunnen worden uit gelezen en geanalyseerd. Zoals het gaan en komen van de seizoenen bui ten leidt tot klimaatverschillen, is dit ook het geval binnen het museum. Er zijn dus steeds gerichte maatre gelen nodig om gedurende het hele jaar de optimale bewaarcondities zoveel mogelijk te benaderen. Door de metingen te analyseren kunnen gerichte maatregelen genomen wor den om een optimaal depotklimaat te realiseren of anders toch zeer dicht te benaderen. Behalve de invloeden van klimaatwisselingen van de seizoenen wordt het binnenklimaat ook beïn vloed door bouwkundige aspecten. Zoals zoveel musea is Terra Maris gevestigd in een monumentaal pand, wat bouwkundig gezien verre van ideaal is voor de huisvesting van een depot. Bij nieuwbouw kan rekening gehouden worden met de specifieke eisen voor een depot, terwijl in een monumentaal pand slechts gewerkt kan worden met de. beperkte, moge lijkheden van het pand. In Terra Maris bevindt het depot zich op "zolder wat weer zijn specifieke problemen oplevert: denk maar aan de hoge temperaturen de afgelopen zomer. Achter de schermen wordt dus veel werk verzet om de geprepareerde die ren optimaal te kunnen bewaren. Gerrit Kamphof Coördinator collectiebeheer Collectiedepot links Collectie in depotkast onder Geprepareerde vogels

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2007 | | pagina 23