Landschap in 't kort Tweede ronde voor project D'Aegen Motten spotten Samen met Stichting Landschap- beheer Zeeland heeft Het Zeeuwse Landschap in 2006 de Stichting D'Aegen opgericht. Het doel van deze stichting is om de komende jaren in totaal ongeveer acht kilometer heg aan te planten op percelen van particulieren in het noordwestelijke deel van Walcheren. Zo mogelijk zouden die heggen vijfentwintigjaar, of langer, in stand moeten blijven. De jaarlijkse beheersvergoedingen die grondeigenaren of pachters voor deze heggen ontvangen, worden gefinancierd uit een speciaal voor dit project ingesteld landschaps fonds. Dit fonds wordt gevuld met bijdragen van particulieren, lokale bedrijven en overheidssubsidies, en het wordt beheerd door het Nationaal Groenfonds. In 2006 is de eerste fase van dit pro ject uitgevoerd. Verspreid over negen locaties is ongeveer drie kilometer heg en zijn twee geriefhoutbosjes aangeplant. Met de grondeigenaren zijn onderhoudsovereenkomsten voor voorlopig acht jaar afgesloten. Ondertussen is de omvang van het landschapsfonds weer wat gegroeid en kan er vanaf het komende najaar aan de realisatie van de volgende serie heg gen begonnen worden. Waarschijnlijk zullen er voldoende deelnemers voor nieuwe heggen zijn, want bij de eerste uitvoeringsfase van dit project waren er al meer grondeigenaren die mee wil den doen dan dat het landschapsfonds toen kon 'trekken'. Via verschillende sporen kunnen er financiële bijdragen voor het land schapsfonds verkregen worden. Zo worden Walcherse bedrijven benaderd om als sponsor te fungeren. Wat betreft overheidssubsidies moest er eerst besluitvorming in EU-verband plaatsvinden. Er was een staatssteun- toets vereist. Vanuit Brussel moest duidelijkheid komen in hoeverre met overheidsgeld grondeigenaren beloond mogen worden voor het leveren van een groene dienst. Die duidelijkheid is er nu. en overheidssubsidies mogen, onder bepaalde voorwaarden, aan het landschapsfonds van D'Aegen toegevoegd worden. Onlangs is ook een ander mogelijkheid voor vulling Donderdag 16.23 en 30 augustus, en 6, 13, 20 en 27 september tussen 20.00 -22.00 uur wordt 's avonds de activiteit 'motten spotten' in de landschapstuin van het museum Terra Maris te Oostkapelle georganiseerd. Met een speciale lamp worden nacht vlinders gelokt en bekeken. U zult versteld staan van de variatie en de verhalen over hun verborgen bestaan in de duisternis. Minimaal 10 en maximaal 25 deelnemers. Deelname 3 p.p., exclusief museumbezoek. Om teleurstelling te voorkomen van tevoren aanmelden bij het museum! van het fonds ontstaan. Dit betreft een zogenaamde 'groen-voor-rood - regeling die de gemeente Veere heeft ingesteld. Deze regeling berust op het uitgangspunt van verevening, zoals dat is opgenomen in het Integraal Omgevingsplan Zeeland (het nieuwe streekplan). Die regeling komt erop neer dat als er uitbreiding van een mi- nicamping in het buitengebied plaats vindt, deze ontwikkeling gepaard dient te gaan met landschapsversterkende maatregelen. Een minicampinghouder kan er voor kiezen om dit op eigen grond te doen. maar kan dit volgens de gemeentelijke verordening ook doen door een bepaald bedrag bij te dragen aan het project D'Aegen. Zo zal een ondernemer per extra kampeermiddel minimaal 800,- moeten besteden aan een groene kwaliteitsimpuls. Met de tweede ronde van het project D Aegen gaan er straks netwerkjes van heggen ontstaan, en zal er na enkele jaren plaatselijk sprake zijn van een heggenlandschap op Walcheren. De aanplant van heggen valt in bepaalde gevallen goed te combineren met de realisatie van wandelpaden over landbouwpercelen, mits natuur lijk de grondeigenaar daaraan wil meewerken. Samen met onder andere de Agrarische Natuurvereniging Wal cheren wordt ingezet om aaneenslui tende wandelroutes, en misschien naderhand plaatselijk ook ruiterroutes, aan te leggen. Indien het project D'Aegen in het noordwestelijk deel van Walcheren de komende jaren succesvol verloopt, zou begonnen kunnen worden met de aan plant van heggen in andere, bepaalde delen van Walcheren, waar voor de Tweede Wereldoorlog ook sprake was van een heggenlandschap. G.J.C. Buth ZeeuwsLcmdschap 25

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2007 | | pagina 25